ป้อม-ภาวุธเปิดตัว “Creden Business Credit Score” ใช้ BigData วิเคราะห์มูลค่าเชิงลึกบริษัทไทย

“ป้อม-ภาวุธ” เปิดตัวเครื่องมือใหม่ Creden Business Credit Score บริการดูข้อมูลผู้ถือหุ้น และวิเคราะห์มูลค่าเชิงลึกบริษัททั้งประเทศไทย

- Advertisement -

สำหรับความสามารถในการทำงานของ Creden Business Credit Score พบว่ามีหลากหลาย ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลเชิงลึกของบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ทั้งประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถเริ่มต้นการทำงานได้ที่ www.Creden.co/creditscore

จากนั้นเมื่อพิมพ์ชื่อนิติบุคคลลงไป ระบบจะแสดงผลการดำเนินการทั้งในปีปัจจุบันและย้อนหลังในด้านต่าง ๆ เช่น รายได้, กำไร, สินทรัพย์รวม รวมไปถึงข้อมูลทั่วไปของบริษัทด้วย เช่น ทุนจดทะเบียน, การส่งงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, หมวดธุรกิจ, ที่อยู่ และแผนที่ตั้งของบริษัท  รวมไปถึง ข้อมูลผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัท (ดังภาพ)

ขอบคุณภาพจาก Creden.co

ส่วนใครที่สนใจข้อมูลผู้ถือหุ้น สามารถเข้าไปที่เมนู “กรรมการ-ผู้ถือหุ้น” เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกได้เช่นกัน (แต่การจะดูข้อมูลส่วนนี้ต้องใช้เครดิต (Credit) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดที่จะได้รับจากเมนูนี้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลกรรมการ (Director) ว่าบริษัทดังกล่าวมีกรรมการกี่ท่าน? ใครเป็นผู้มีอำนาจลงนาม​ และแต่ละท่านไปเป็นกรรมการที่บริษัทไหนอีกบ้าง
  • ข้อมูลผู้ถือหุ้น (Shareholder) ดูรายชื่อผู้ถือหุ้นว่ามีใครบ้าง แต่ละท่านถือกี่หุ้นกี่เปอร์เซนต์ มูลค่าหุ้นเท่าไร (คิดจาก เปอร์เซนต์หุ้น x ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน) นอกจากนี้ยังสามารถดูได้อีกว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไปถือหุ้นบริษัทอื่น ๆ อีกหรือไม่

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ดูรายละเอียดเชิงลึกอื่นๆ ได้อีก เช่น

  • งบการเงินของบริษัทเชิงลึก สามารถดูงบการเงินย้อนหลังได้มากกว่า 3 ปี ได้แก่ งบกำไร-ขาดทุน, งบดุล, อัตราส่วนทางการเงิน โดยมีกราฟเปรียบเทียบให้ดูได้ง่าย
  • การเปรียบเทียบบริษัทนั้นๆ กับภาพรวมอุตสาหกรรม (Benchmarking) โดยจะเปรียบเทียบรายได้, กำไร และรายจ่าย ของบริษัทนั้นๆ กับบริษัทในหมวดธุรกิจเดียวกัน
  • การตรวจสอบได้ว่าบริษัทดังกล่าวรับงานจากภาครัฐหน่วยงานใดบ้าง จำนวนงานเท่าไร และคิดเป็นรายได้กี่บาท ซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้หลายปี ทำให้รู้ว่าบริษัทนี้ มีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐมากน้อยขนาดไหน
  • ข้อมูลการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม และจำนวนสาขาจากกรมสรรพากร เช่น บริษัทนั้น มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่ และมีจำนวนสาขาทั้งหมดเท่าไร เป็นต้น

โดยปัจจุบัน Creden เปิดให้บริการฟรี สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.Creden.co/creditscore