สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ จัดงานประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2019 และ JUMC STAR 2019 [PR]

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2019 และ JUMC STAR 2019 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการด้านขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทย โดยการประกาศรางวัล องค์กรและหน่วยงานผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และธุรกิจประเทศไทยในด้านต่างๆ ซึ่งรางวัลนี้นอกจากเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ที่ได้รางวัลแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการธุรกิจไทย โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ทำการตัดสินรางวัลดังกล่าว

- Advertisement -

การจัดงาน DRIVE AWARD 2019 และ JUMC STAR 2019 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานเป็น 2 ช่วงกิจกรรมคือ

· ช่วงกิจกรรมที่ 1 ในเวลา 13.00-16.00 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ ชีวิต ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม” โดย คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร / ช่วงเสวนาวิชาการ “Environment and Sustainability” โดยผู้รับรางวัล JUMC STAR 2019 Excellence คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร Eco Designer คุณกชกร วรอาคม Landprocess, คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ Once Again Hostel , คุณสมศักดิ์ บุญคา LocalAlike, คุณอรุษ นวราช สวนสามพราน

· ช่วงกิจกรรมที่ 2 ในเวลา 16.30 – 21.00 น. ช่วงประกาศและมอบรางวัล DRIVE AWARD 2019 และ JUMC STAR 2019 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ““Environment and Sustainability”

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่นี่ http://www.mbachulaalumni.com/learn_events/events_register.asp?id=1
สอบถามโทร 088 136 7777