ก.พาณิชย์ ชู “Must Have…ออกแบบสินค้า เพิ่มมูลค่า ทางรอดเพื่ออนาคต” [PR]

เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้นักออกแบบที่ผ่านการอบรมจากโครงการ Design Service Society 2019 ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด ‘DESIGN FORESIGHT’  โดยมี ม.ล.ภาสกร อาภากร นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน

- Advertisement -

สำหรับโครงการ Design Service Society 2019 นั้นจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยแนวคิดในปีนี้คือ ‘DESIGN FORESIGHT’ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า/บริการ มุ่งเน้นสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าสู่สากล (Brand) การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) โดยเฉพาะนวัตกรรมในด้านการดำเนินธุรกิจ (New Business Model) การพัฒนาการออกแบบ (Design) หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใหม่ๆ ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เน้นเรื่องของการขายบริการที่สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation Economy) กลุ่มเป้าหมายก็คือ ผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดเล็ก รวมถึงกลุ่มสตาร์ตอัพ

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงลึก ภายใต้แนวคิด DESIGN FORESIGHT ในครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นว่าการออกแบบที่ดีและเหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า สามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้  อีกทั้งตลาดนักออกแบบ มีการขยายตัวในภูมิภาคอาเซียนสูงมาก เช่นประเทศเวียดนาม ซึ่งการขายสินค้ามีการเติบโตสูงมาก การโฆษณาและสื่อสารจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการส่งนักออกแบบไทยที่มีความสามารถไปให้บริการด้านนี้ที่ต่างประเทศจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ”

ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติม “ปัจจุบันผู้ประกอบเริ่มปรับทัศนคติ มองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องมี   หรือ “Must Have” เปรียบเสมือนต้นน้ำ กลางน้ำคือเรื่องของการผลิต ส่วนปลายน้ำคือการตลาดและการขาย บางทีสินค้าดีแต่กลยุทธ์การตลาดไม่ดี ธุรกิจก็โตไม่ได้  หรือบางทีสินค้าของผู้ประกอบการหลายรายเป็นสินค้าคุณภาพดีแต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากตลาด ซึ่งอาจมาจากไม่ได้รับการออกแบบที่ดีก็ได้ ดังนั้นการออกแบบจึงกลายเป็น Must Have ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นทางรอดของธุรกิจในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง”

สัมมนาเชิงลึก Design Service Society 2019 ในครั้งนี้นอกจากจะให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแพคเกจจิ้งแล้ว ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบจากทั้งภาครัฐและเอกชน ยังให้คำปรึกษาด้านการออกแบบอย่างครบวงจรอาทิ การออกแบบสินค้าอย่างไร ให้ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับความสนใจภายในชั้นวางของห้างโมเดิร์นเทรด, การออกแบบสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง, การสร้างบุคลิกและเรื่องราวให้กับสินค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโภค, การตั้งชื่อสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายแล ะสามารถนำไปจดสิทธิบัตรตราสินได้

ส่วนนักออกแบบที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ก็ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ด้วย โดย 5 ปีที่เริ่มโครงการนี้มา มีนักออกแบบไทยสนใจเข้าร่วมอบรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นงานต่างๆที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ก็จัดมุมให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี มีคนเข้ารับการปรึกษามากมายทุกงาน ขณะนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ด้วย มีห้องพูดคุยรับคำปรึกษาแบบเห็นหน้าและเห็นผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.creativethailand.net