เพอร์นอต ริคาร์ด ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน ภายใต้โครงการ “Pernod Ricard Responsib’ALL Day” ครั้งที่ 9 [PR]

มร.เควนตินน์ จ๊อบ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) นำทีมผู้บริหารและพนักงานรวมพลังสร้างสรรค์สังคม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีในโครงการ “Pernod Ricard Responsib’ALL Day” ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 9 “Pernod Ricard Responsib’ALL Day” เป็นวันที่พนักงานของบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ทั่วโลกกว่า 19,000 คน หยุดการทำงานและร่วมกันออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม และในปีนี้กิจกรรมอยู่ภายใต้แนวคิด “Circular Making” ซึ่งเป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของน้ำและดินอย่างยั่งยืนด้วย 3 วิธี คือ การกำจัดของเสียที่เราได้สร้างขึ้น การนำวัตถุดิบเหลือใช้ภายในชุมชนมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ และการทำให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน ครั้งนี้เป็นการร่วมแรงกาย แรงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานทั้งหมดเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา และหวงแหนสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

- Advertisement -

ชุมชนบ้านศาลาดิน เป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงในย่านคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำ คนในชุมชนประกอบอาชีพทำนา ปลูกข้าว โดยมีคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งเป็นคลองภายในชุมชน เป็นสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชุมชน น้ำและดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน แต่ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทั้งสองฝั่งคลองและมีการปล่อยของเสียลงลำคลอง รวมถึงมีปัญหาที่เกิดจากวัชพืชอย่างผักตบชวากีดขวางลำคลอง และปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากจำนวนผักตบชวาที่มีมากเกินไป ซึ่งส่งผลต่อการทำอาชีพการเกษตรและทัศนียภาพภายในคลอง ด้วยเหตุนี้บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จึงได้จัดกิจกรรมให้กับพนักงานได้ลงมือทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน ในการเก็บผักตบชวา และนำมาแปรรูปเป็นดินพร้อมปลูก เพื่อนำไปขายช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนและให้ชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด และร่วมกันปลูกต้นพุทธรักษาบริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม นอกจากนี้ยังได้มีการนำขวดแก้วผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่าง ๆ ของบริษัทมารีไซเคิลโดยสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผนังขวดที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การทำดินพร้อมปลูกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดินอีกด้วย

มร.เควนตินน์ จ๊อบ ได้กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นปีที่ 9 สำหรับโครงการ “Pernod Ricard Responsib’ALL Day” ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของบริษัท พวกเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำกิจกรรมและแสดงให้เห็นพลังของพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกและทำให้ทุกคนเริ่มตระหนักกับปัญหาดังกล่าว เราหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและโลกใบนี้ต่อไป พร้อมกับเป็นกิจกรรมที่จะให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของเราเช่นกัน” นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “รู้สึกยินดีในฐานะเจ้าของบ้าน ขอชื่นชมบริษัทที่มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ในประเทศไทยดำรงอยู่ได้ด้วยวิถีเกษตรที่น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ชุมชนบ้านศาลาดินก็เช่นกัน น้ำและดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญในประเทศไทยอย่างมาก แต่ปัญหาหนึ่งคือการกำจัดวัชพืชอย่างผักตบชวา เราจะทำอย่างไรที่จะใช้วัชพืชที่ดูเหมือนไม่มีค่านำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งครั้งนี้ต้องขอขอบคุณที่ทำกิจกรรมคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมของเรา”