Homesingle women in bakersfieldMINT ได้รับรางวัล Board of the Year Awards ประจำปี 2561 [PR]

MINT ได้รับรางวัล Board of the Year Awards ประจำปี 2561 [PR]


บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษัทได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการประเมินโดยนักลงทุนสถาบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสและกรรมการอาชีพในทําเนียบจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาชิกของชมรมกรรมการอิสระ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

MINT ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาทในงาน Board of the Year Awards ประจำปี 2561 จากความเป็นเลิศในด้านธรรมาภิบาลบริษัทและความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการของ MINT ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารงานที่ดี รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วยประสิทธิภาพของคณะกรรมการ, ความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ, ทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รางวัล Board of the Year Awards ประจำปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ MINT ในการเป็นบริษัทที่ยั่งยืนระดับโลกซึ่งมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ MINT กล่าวว่า “บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในความมุ่งมั่นและความอุตสาหะในการดำเนินธุรกิจโดยทีมงานผู้บริหารที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรม และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความทุ่มเท และความสามัคคีร่วมกันของพนักงานของบริษัทในการสร้าง ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในวันนี้ โดยบริษัทจะยังคงมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง และทำหน้าที่ด้วยความสุจริตและด้วยมาตรฐานระดับสูงในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”


You may also like