Home PR News โตโยต้าเมืองสีเขียว ประกาศผล “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ปีท่ี14 พาทัศนศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น [PR]

โตโยต้าเมืองสีเขียว ประกาศผล “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ปีท่ี14 พาทัศนศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น [PR]

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย พาคณะครู เยาวชน และตัวแทนชุมชน ที่ชนะเลิศการประกวดโครงงาน ในการลดภาวะโลกร้อน ภายใต้กิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”  ซึ่งจัดขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ไปทัศนศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2562

จากพันธสัญญาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าทั่วโลก ในการลดผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวก เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ “พันธสญัญาด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า พ.ศ. 2593” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้มุ่งมั่นในการดำเนินงานในทุกกระบวนการทางธุรกิจแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างสูงสุด

รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู่สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว…เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียวเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชมุชนเมือง

กิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและเปิดโอกาส ให้โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศจัดทำแผนงานส่งเข้าประกวดเพื่อรณรงค์การลดภาวะโลก ร้อนภายในชุมชนของตน ภายใต้แนวทางกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่

  1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.การเดินทางอย่างยั่งยืน 3. การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม 4.การอนุรักษ์น้ำ และ 5. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานทดแทน

การดำเนินกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 14 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จและมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถึง 80 โครงการ แบ่งเป็น ประเภทโรงเรียน 40 โครงการ และประเภทชุมชน​ 40 โครงการ โดยได้ทำการคัดเลือกจนได้ผู้ชนะในประเภทโรงเรียนและประเภทชุมชน รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ผู้ชนะเลิศประเภทโรงเรียน : จำนวน​ 3 ทีม

– ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดตโปทาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากการดำเนินกิจกรรม “Eco ตโปทาราม ตามศาสตร์พระราชา ลดภาวะโลกร้อน” โดดเด่น ด้านการบูรณาการ เรื่องการจัดการขยะ และลดภาวะโลกร้อนไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงการเสริม ทักษะเรื่องอาชีพและหลักสตูรสิ่งแวดล้อมศึกษา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน อ.เชียงคา จ.พะเยา

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการน้ำมินร่วมใจลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” โดดเด่นด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจรโดยการพึ่งพาตนเอง บูรณาการสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า และน้ำ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการบริหารจัดการขยะควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่ห้องเรียนธรรมชาติ บ้าน วัด โรงเรียน” โดดเด่นด้านการบริหารจัดการขยะ ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน บูรณาการสู่หลักสูตรท้องถิ่นวิถีคนพื้นเมืองอีสาน

ผู้ชนะเลิศประเภทชุมชน : จำนวน 3 ทีม

– ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านสันป่าบง เทศบาลตาบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการรักษ์ป่า รักษ์พลังงาน และบริหารจัดการขยะ ที่ชุมชนบ้านสันป่าบง” โดดเด่นด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว เชื่อมโยงกับการจัดการขยะและพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง และปากท้องของชุมชนต่อยอดองค์ความรู้สู่ฐานเรียนรู้ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในชุมชน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการนวัตวิถีรางพลับ…สู่การลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน”  โดดเด่นด้านการจัดการขยะที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง เทศบาลตาบลหงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการศรีจอมแจ้ง ต้นแบบชุมชนสีเขียว ร่วมลดเมืองร้อน” โดดเด่นด้านการรักษา ป่าดินและน้ำ เชื่อมโยงให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน

ทั้งนี้ คณะครู เยาวชน และตัวแทนจากชุมชนผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 14 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยผู้ชนะได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แก่ตัวแทนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังการบรรยาย เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามสถานที่ต่างๆ เช่น การเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อม ที่สถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยต้า ชิราคาวาโก (Toyota Shirakawa-Go Eco Institute) การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง ที่ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า (Toyota Ecoful Town) รวมถึงการนำพลังงงาน ทดแทน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ ณ Yokohama City Wind Power Plant (Hama Wing) เป็นต้น

โตโยต้าคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้​ จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะฯ ได้เพิ่มความเข้าใจ ในการดูแลรักษาและใช้ชีวิตอย่รู่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้นำความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ มาต่อยอด กิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ตลอดจนเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่ชมุชนโดยรอบต่อไป

ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ดำเนินกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โตโยต้าได้สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียน 299 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238 แห่ง และ ชุมชน 162 แห่ง ทั่วประเทศ เกิดเป็นโครงการ ที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 23,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม