โตโยต้าเมืองสีเขียว ประกาศผล “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ปีท่ี14 พาทัศนศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น [PR]

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย พาคณะครู เยาวชน และตัวแทนชุมชน ที่ชนะเลิศการประกวดโครงงาน ในการลดภาวะโลกร้อน ภายใต้กิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”  ซึ่งจัดขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ไปทัศนศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

จากพันธสัญญาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าทั่วโลก ในการลดผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวก เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ “พันธสญัญาด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า พ.ศ. 2593” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้มุ่งมั่นในการดำเนินงานในทุกกระบวนการทางธุรกิจแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างสูงสุด

รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู่สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว…เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียวเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชมุชนเมือง

กิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและเปิดโอกาส ให้โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศจัดทำแผนงานส่งเข้าประกวดเพื่อรณรงค์การลดภาวะโลก ร้อนภายในชุมชนของตน ภายใต้แนวทางกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่

  1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.การเดินทางอย่างยั่งยืน 3. การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม 4.การอนุรักษ์น้ำ และ 5. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานทดแทน

การดำเนินกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 14 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จและมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถึง 80 โครงการ แบ่งเป็น ประเภทโรงเรียน 40 โครงการ และประเภทชุมชน​ 40 โครงการ โดยได้ทำการคัดเลือกจนได้ผู้ชนะในประเภทโรงเรียนและประเภทชุมชน รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ผู้ชนะเลิศประเภทโรงเรียน : จำนวน​ 3 ทีม

– ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดตโปทาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากการดำเนินกิจกรรม “Eco ตโปทาราม ตามศาสตร์พระราชา ลดภาวะโลกร้อน” โดดเด่น ด้านการบูรณาการ เรื่องการจัดการขยะ และลดภาวะโลกร้อนไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงการเสริม ทักษะเรื่องอาชีพและหลักสตูรสิ่งแวดล้อมศึกษา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน อ.เชียงคา จ.พะเยา

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการน้ำมินร่วมใจลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” โดดเด่นด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจรโดยการพึ่งพาตนเอง บูรณาการสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า และน้ำ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการบริหารจัดการขยะควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่ห้องเรียนธรรมชาติ บ้าน วัด โรงเรียน” โดดเด่นด้านการบริหารจัดการขยะ ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน บูรณาการสู่หลักสูตรท้องถิ่นวิถีคนพื้นเมืองอีสาน

ผู้ชนะเลิศประเภทชุมชน : จำนวน 3 ทีม

– ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านสันป่าบง เทศบาลตาบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการรักษ์ป่า รักษ์พลังงาน และบริหารจัดการขยะ ที่ชุมชนบ้านสันป่าบง” โดดเด่นด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว เชื่อมโยงกับการจัดการขยะและพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง และปากท้องของชุมชนต่อยอดองค์ความรู้สู่ฐานเรียนรู้ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในชุมชน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการนวัตวิถีรางพลับ…สู่การลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน”  โดดเด่นด้านการจัดการขยะที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน สู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง เทศบาลตาบลหงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการศรีจอมแจ้ง ต้นแบบชุมชนสีเขียว ร่วมลดเมืองร้อน” โดดเด่นด้านการรักษา ป่าดินและน้ำ เชื่อมโยงให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน

ทั้งนี้ คณะครู เยาวชน และตัวแทนจากชุมชนผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 14 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยผู้ชนะได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แก่ตัวแทนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังการบรรยาย เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามสถานที่ต่างๆ เช่น การเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อม ที่สถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยต้า ชิราคาวาโก (Toyota Shirakawa-Go Eco Institute) การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง ที่ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า (Toyota Ecoful Town) รวมถึงการนำพลังงงาน ทดแทน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ ณ Yokohama City Wind Power Plant (Hama Wing) เป็นต้น

โตโยต้าคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้​ จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะฯ ได้เพิ่มความเข้าใจ ในการดูแลรักษาและใช้ชีวิตอย่รู่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้นำความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ มาต่อยอด กิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ตลอดจนเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่ชมุชนโดยรอบต่อไป

ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ดำเนินกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โตโยต้าได้สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียน 299 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238 แห่ง และ ชุมชน 162 แห่ง ทั่วประเทศ เกิดเป็นโครงการ ที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 23,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า