ผ่า 3 กลยุทธ์ “ซัมมิท แคปปิตอล” 25 ปี สู่ ผู้นำสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

ซัมมิท แคปปิตอล ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์และสินเชื่อบุคคลชั้นนำของไทย ฉลองครบรอบ 25 ปี ประกาศทิศทางองค์กร มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อมสานต่อแนวคิด ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน ด้วย 3 กลยุทธ์ยกระดับบริการครอบคลุมทุกมิติ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งผลดีต่อสังคม

- Advertisement -

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา ซัมมิท แคปปิตอล ได้ให้บริการสินเชื่อรวมกว่า 40,700 ล้านบาท ให้กับลูกค้ากว่า 848,000 รายทั่วประเทศ ในโอกาสที่ซัมมิท แคปปิตอลดำเนินธุรกิจมาครบ 25 ปีในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้กำหนด Mission หรือพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อ “ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงิน”  พร้อมวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง” ทั้งในฐานะผู้นำด้านธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และในฐานะบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ภายใต้แนวทาง “I TRUST” เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตรดีลเลอร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมส่วนรวม โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานบนรากฐานของความซื่อสัตย์สุจริต หรือ การทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในแนวทางน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม ศีลธรรม และระเบียบวินัย ที่ดีงาม ค่านิยมหลักๆ ที่ให้ยืดถือปฏิบัติและเป็นแนวทางหลัก ได้แก่

  • ความโปร่งใส หรือ การกระทำที่เปิดเผย โปร่งใส และสง่างาม ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ความรับผิดชอบ หมายถึง การใส่ความพยายาม ความทุ่มเท ความตั้งใจ และเวลา เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ทีมงาน และตนเอง
  • การผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว หมายถึง การร่วมกันทำงานด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเข้าใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน
  • บริการที่ยอดเยี่ยม หมายถึง การสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า และ
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ การมีพลังสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ และเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ พร้อมทั้งนำไปปรับใช้กับงานของตนได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2562 นี้ ซัมมิท แคปปิตอล มุ่งนำแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” มาเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยจะพัฒนาทั้งบริการและคุณภาพเพื่อรักษาอัตราการเติบโต และเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย ด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

การพัฒนาเทคโนโลยี ปีนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต เช่น ระบบการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานก่อนทำการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบติดตามทวงถามหนี้ผ่านโมบายแอพพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง และตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้รวดเร็ว และระบบการบริหารสินเชื่อที่สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขยายพันธมิตรดีลเลอร์ รุกสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับดีลเลอร์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยปัจจุบัน ซัมมิท แคปปิตอล มีคู่ค้ามากกว่า 900 ราย หรือ 2,800 โชว์รูมทั่วประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคู่ค้าอีกร้อยละ 10 ในปี 2562

ยกระดับบุคลากร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกว่า 1,400 คนทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 4.0 โดยภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ วางแผนจะนำระบบการพัฒนาบุคคลากรมาใช้ เพื่อให้พนักงานทั่วประเทศสามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังสามารถประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าอบรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีแผนเพิ่มจำนวนพนักงานอีกร้อยละ 9

อีกทั้งยังมีการวางเป้าหมายเพิ่มเติมจากการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ตามแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการเป็น “ผู้ให้” และ “เอาใจใส่” ต่อความสุข ความปลอดภัยของสังคม