กระทรวงพาณิชย์ PTTOR และธนาคาร SMEs ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ริเริ่มโครงการ “ไทยเด็ด” มุ่งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน [PR]

คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ร่วมพิธีเปิด “โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station” หรือ โครงการ “ไทยเด็ด” ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาสยามด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คุณปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา และ คุณธารินี สุทธิปริญญานนท์ อุปนายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย ให้การต้อนรับ

- Advertisement -

โครงการ “ไทยเด็ด” เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ PTTOR ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อนำมาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาระบบการผลิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งในช่วงแรกของการทดลองโครงการฯ ที่จะเริ่มเปิดจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ จะมีผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT station เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 แห่ง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนเป็น 100 แห่ง ในปี 2562

คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ โดยยกระดับให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงความท้าทายในมิติต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้เร่งขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของแหล่งกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม

คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank กล่าวว่า ธพว. มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะรายเล็กในชุมชนต่างๆ ให้เข้าถึงความรู้คู่เงินทุน ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานีบริการน้ำมัน PTT Station มีมากถึง กว่า 1,700 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ การเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าขายผ่านมุม “ไทยเด็ด” ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จะช่วยเพิ่มช่องทางตลาดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีโดยธนาคารพร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยถูกพิเศษสามารถยื่นกู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชัน SME D Bank ช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเงินทุนใช้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องกา
รของตลาด

“ไทยเด็ด” นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ PTTOR มีความภาคภูมิใจ PTTOR ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุน ผลักดัน และต่อยอดโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในลักษณะดังกล่าวนี้ด้วยดีตลอดมา
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station” ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคส่วนต่างๆในการริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนอันจะนำมาซึ่งการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของสังคมชุมชน และประเทศชาติต่อไป