ธนาคารกรุงเทพร่วมสืบสานพุทธศาสนา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 พร้อมส่งมอบและเปิดอาคารเรียน  จ.กำแพงเพชร [PR]

 

ธนาคารกรุงเทพน้อมกราบผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร เชิญหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมสืบสานพุทธศาสนา พร้อมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย ส่งมอบและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่-ปรับปรุงพื้นที่-มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ โรงเรียนสหวิทยาคม (ธนาคารกรุงเทพ 30)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น้อมกราบผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ นำโดย นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการธนาคาร และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ตามลำดับ

- Advertisement -

โอกาสนี้ คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายชวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนข้าราชการผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยพลังศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,146,440 บาท

ทัังนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 เพื่อร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระและถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรที่มีศรัทธาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

พร้อมกันนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งมอบและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนสหวิทยาคม (ธนาคารกรุงเทพ30) เป็นอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงได้สนับสนุนงบประมาณอีกส่วนหนึ่งสำหรับต่อเติ่มปรับปรุงตัวอาคารและส่วนอื่นๆ ในบริเวณโรงเรียน เช่น รั้วและป้ายโรงเรียน ก่อสร้างถนนเข้าโรงเรียน ปูกระเบื้องพื้นอาคาร ต่อเติมห้องสุขา ปรับปรุงสนามกีฬา ทั้งยังได้มอบพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม รวมมูลค่าเงินสนับสนุนทั้งหมดกว่า 4,600,000 บาท โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมรับมอบ

การส่งมอบอาคารเรียนดังกล่าว ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 30 ใน “โครงการจัดสร้างโรงเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยในระยะยาวต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ธนาคารกรุงเทพได้มอบให้แก่สังคม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนในต่างจังหวัดตามปณิธานที่วางไว้ ตลอดระยะเวลา 43 ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2518 ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 30 แห่ง ใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนเหล่านี้ปีละกว่า 10,000 คน โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณการลงทุนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านบาท

สำหรับโรงเรียนสหวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2496 หรือ 65 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 220 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 คน มีเขตบริการครอบคลุม 6 หมู่บ้านของต.ทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร