“ETDA” แจ้งเกิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคต และธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต นำร่องหลักสูตรใหม่ปั้นผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อนองค์กรรับ Digital Economy [PR]

“ETDA” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ประเดิมด้วยการเปิดอบรมในหลักสูตร “Future Economy & Internet Governance Executive Program : FEGO” หรือเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 มุ่งปั้นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนองค์กร พร้อมรับ Digital Economy สอดรับนโยบายรัฐบาลมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand4.0

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ก่อตั้ง สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การชวนคิด หรือ Think Tank จากการผสมผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เข้าด้วยกัน
รวมทั้งการนำองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย หรือ Beat
Practice ที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างสูงสุด

สำหรับภารกิจแรกของสถาบันฯ เริ่มต้นด้วยการจัดทำหลักสูตร Future Economy and Internet
Governance – Executive Program หรือ FEGO ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ จากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นระดับผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนโดยสลับบทบาทกันเป็นผู้เรียนและผู้สอน เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดร่วมกับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดสำคัญของการ “เห็นภาพใหญ่” “เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรค” “รู้ลึกอย่างชัดเจน” ที่จะส่งผลให้เกิดการขยายความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปยังกลุ่มต่างๆ ที่มีความสำคัญในหลายๆ สายงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

- Advertisement -

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กล่าวว่า FEGO หรือ หลักสูตรเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานก้าวสู่ยุค Digital Economy ได้อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ธีมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทันกับกระแสยุคดิจิทัลในขณะนี้ ได้แก่ 1. Getting to Be “Digital Transformer” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมพร้อมเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ไม่กลัเทคโนโลยี เข้าใจถึงพลังของโซเชียลมีเดียและสนุกกับการศึกษาเป็นรายกรณี ทั้งจาก ผู้บริหารรุ่นใหม่ บล็อกเกอร์ และยูทูปเบอร์ ที่เป็นอินฟูเอนเซอร์ระดับแถวหน้า 2. Bird’s- eye View over Disruptive Technology มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมองภาพกว้างและลงลึกบางเรื่องที่สำคัญ เช่น Pure Technology, Innovation (CloudComputing, AI, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Cybersecurity, Quantum Technology) และNew Business Model (e-Commerce, FinTech, Cryptocurrency, Global Platform and Case Studies from Unicorn Startup) และ 3. Look Beyond Disruptive Technology and Deep Dive into Policy and Legal Issue, and Internet Governance เน้นให้ผู้เข้าอบรมมองประเด็นเชิงนโยบาย ความซับซ้อน ข้อจำกัดของกฎหมาย และประเด็นเชิงสังคมที่ต้องช่วยกันทำให้เกิด Governance เพื่อสังคมที่ดีกว่า

สำหรับการอบรมหลักสูตร FEGO รุ่นที่ 1 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน–29 พฤศจิกายน 2561 อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งสิ้นกว่า 36 ชั่วโมง ซึ่งทาง ETDA ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงกระบวนการผลัดกันเรียน ผลัดกันสอน ที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสในการนำเสนอแนวคิดในรูปแบบที่ไม่เคยพูดในเวทีไหนมาก่อน