Tag: FEGO

“ETDA” แจ้งเกิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคต และธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต นำร่องหลักสูตรใหม่ปั้นผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อนองค์กรรับ Digital Economy [PR]

“ETDA” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ประเดิมด้วยการเปิดอบรมในหลักสูตร “Future Economy & Internet Governance Executive Program : FEGO” หรือเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 มุ่งปั้นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนองค์กร พร้อมรับ Digital Economy สอดรับนโยบายรัฐบาลมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand4.0 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...
- Advertorial -
ADFEST 2020