HomePR Newsพาณิชย์’ ผลักดัน OTOP Select สู่การพัฒนารูปแบบและโอกาสการตลาดรูปแบบใหม่ ตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตยุคใหม่ [PR]

พาณิชย์’ ผลักดัน OTOP Select สู่การพัฒนารูปแบบและโอกาสการตลาดรูปแบบใหม่ ตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตยุคใหม่ [PR]

แชร์ :

กระทรวงพาณิชย์ ดัน OTOP Select สุดตัว เน้นพัฒนารูปแบบและสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างครบวงจร ตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตยุคใหม่ เน้นนโยบายการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Marketing) การตลาดนำการผลิต สร้างอัตลักษณ์ประจำถิ่นดึงดูดกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างการจดจำ กระตุ้นยอดขาย สนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและเศรษฐกิจฐานราก

Santos Or Jaune

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนารูปแบบและสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว และ OTOP Select เน้นนโยบายการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Marketing) ใช้การตลาดนำการผลิต และผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด (Demand Driven) สร้างอัตลักษณ์ประจำถิ่นเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้ง กระจายสินค้า OTOP ที่ได้คัดสรรแล้วไปจำหน่ายยังสถานีที่ต่างๆ เช่น สนามบิน ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อขยายตลาด กระตุ้นยอดขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการจดจำให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง”

“กรมฯ ได้บ่มเพาะความรู้ความเข้าใจการพัฒนา OTOP ตามแนวทาง OTOP นวัตวิถี อาทิ ช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม ส่วนประกอบของสินค้า (Trade dress) และมาตรฐานรับรอง เป็นต้น และส่งเสริมเข้าสู่ช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการตลาดเข้าสู่ช่องทางการรับคำสั่งซื้อจำนวนน้อย (Small Order) โดยเชื่อมโยงรหัสสินค้า QR CODE ด้วยดิจิทัล แพลตฟอร์ม (Digital Platform) จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์”

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมฯ ได้พัฒนาต้นแบบสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่มีความเชื่อมโยงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่สร้างเสน่ห์และมูลค่าเพิ่มให้สินค้า โดยการใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาด รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เพิ่มรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น”

“นอกจากนี้ ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานจึงต้องมีการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการขยายโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อขยายช่องการจำหน่ายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยการวางจำหน่ายในพื้นที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ท่าอากาศยานนานาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต”

“รวมถึง ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมถึงนำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดกลางออนไลน์ (www. kongdeetourthai.com และ www.Thaitrade.com) เพราะการตลาดออนไลน์ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

“กรมฯ จึงจัดงานแสดงสินค้า OTOP Select หรือ OTOP 3-5 ดาว ในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบรับคำสั่งซื้อจำนวนน้อย (Small order) พร้อมทั้งจัดแสดงและนำเสนอสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่องาน OTOP นวัตวิถี…จากภูมิปัญญาสู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์”

“ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปซีเล็กซ์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในทุกภาค แหล่งท่องเที่ยวของเอกชนที่ได้มีการพัฒนาและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และร้านค้าส่ง-ปลีกระดับจังหวัดให้เป็นแหล่งการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค”

“การพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมตลาดและวิถีชีวิตยุคใหม่ และสร้างโอกาสทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถกระตุ้นความต้องการตลาด ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงสู่วิถีชุมชนในแต่ละพื้นที่ ทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยและสร้างภาพลักษณ์กระตุ้นการรับรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP มีการสื่อสารทางการตลาด สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ กระตุ้นการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น” อธิบดีกล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 0 2547 5950 สายด่วน 1570 และ e-mail : otop.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม