จุฬาฯ เผยผลวิจัย 15 สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย และ 6 สุดยอดแบรนด์ระดับอาเซียน 2018

เป็นประจำทุกปีที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ก็มี องค์กรที่คว้ารางวัลนี้ได้ทั้งสิ้น 15 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรอีก 5 แห่ง ที่ขึ้นแท่นองค์กรระดับ Hall of Frame ความพิเศษของปีนี้ก็คือ หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขยายผลการสำรวจไปสู่ระดับอาเซียนเป็นครั้งแรก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018”  เพื่อประกาศผลงานวิจัยการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรและมอบรางวัลให้กับแบรนด์ที่ทรงคุณค่าเหล่านี้

- Advertisement -

ศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล  ในฐานะผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation)  เปิดเผยว่า  “ปีนี้นับเป็นครั้งแรก ที่คณะผู้วิจัยได้ขยายผลงานวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรสู่ประเทศใน ASEAN  เพื่อผลักดันให้ผู้บริหารธุรกิจในภูมิภาคตื่นตัวในการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค  โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร  CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชีเข้าด้วยกัน  ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน ซึ่งสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี โดยเก็บข้อมูลทางการเงินจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใน ASEAN  6 ประเทศได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  และเวียดนาม และใช้สูตร CBS Valuation ในการคำนวณหามูลค่าแบรนด์องค์กร”

โดยผลรางวัลทั้งหมด ประกอบไปด้วย

Thailand’s Top Corporate Brand “Hall of Fame” ได้แก่ ซาบีน่า ในกลุ่มอุตสาหกรรม แฟชั่น, ไทยพาณิชย์ ในกลุ่มธนาคาร, พีทีที โกลบอล เคมิคอล อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เอสซีจี, ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ เอไอเอส

Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018 ได้แก่

อาหารและเครื่องดื่ม – บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 103,047 ล้านบาท
ธนาคาร – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 135,297 ล้านบาท
เงินทุนและหลักทรัพย์ – บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 18,815 ล้านบาท
ประกันภัยและประกันชีวิต – บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 46,327 ล้านบาท
วัสดุก่อสร้าง – บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 41,552 ล้านบาท
บริการรับเหมาก่อสร้าง – บริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 10,987 ล้าบาท                                พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 161,686 ล้านบาท
พลังงานและสาธารณูปโภค – บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 89,886 ล้านบาท
พาณิชย์ – บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 127,012 ล้านบาท
การแพทย์ – บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 271,065 ล้านบาท
สื่อและสิ่งพิมพ์ – บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  42,827 ล้านบาท
การท่องเที่ยวและสันทนาการ – บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) 37,163 ล้านบาท
ขนส่งและโลจิสติกส์ – บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 432,841 ล้านบาท
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 58,378 ล้านบาท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 162,947 ล้านบาท

 

ASEAN’s Top Corporate Brand Values 2018 ได้แก่

อินโดนีเซีย – PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. มูลค่า 31,700 ล้านเหรียญสหรัฐ
มาเลเซีย – Public Bank Berhad 10,311 ล้านเหรียญสหรัฐ
ฟิลิปปินส์ – SM Prime Holdings, Inc. 11,572 ล้านเหรียญสหรัฐ
สิงคโปร์ – Singapore Telecommunications Limited 23,897 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไทย – บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 13,607 ล้านเหรียญสหรัฐ
เวียดนาม – Vietnam Diary Products Stock Company 8,051 ล้านเหรียญสหรัฐ

อาจารย์ผู้วิจัยทั้งสองกล่าวว่า  “CBS Valuation ช่วยให้คุณค่าแบรนด์องค์กร ซึ่งเคยเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากถูกคำนวณเป็นตัวเลข โดยการใช้สูตร CBS Valuation ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร  และนำไปใช้สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา CBS Valuation ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายองค์กร  จนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”  นอกจากนี้ ผู้วิจัยทั้งสองเชื่อว่าการมอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018 จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ  ซึ่งจะทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างแข็งแรง  อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคโดยรวม

Brand Buffet ในฐานะสื่อพันธมิตร ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดแต่ละประเภทอุตสาหกรรมในครั้งนี้ และขอให้ทุกๆ องค์กรเดินหน้าสู่ความเป็นแบรนด์องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป