BEDO จัดงานสัมมนาการสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ [PR]

เมื่อเร็วๆนี้ นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ BEDO เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ BEDOโดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อให้องค์ความรู้การสร้างธุรกิจจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลายแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี

- Advertisement -

โดยมี นายจิรายุทธ ปิตานนท์ ที่ปรึกษาบริษัท จันทรบุรี ฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด ที่ปรึกษาโรงแรมสำราญเพลส และอาจารย์พิเศษ วิชาการออกแบบ กระบวนการทางธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรการบรรยายในช่วงเช้า เรื่อง “การเริ่มต้นธุรกิจ จากทรัพยากรชีวภาพอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” และนายธนเดช ธเนศกลจักร์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกราฟิก และนักออกแบบอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในภาคบ่าย เรื่อง “การสร้างความโดดเด่นและจุดขาย ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล หลักสี่ กรุงเทพ