ตราเสือ สนับสนุนเยาวชนไทย พัฒนาทักษะก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก

วุฒินันท์ เจียวิทยนันท์ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีงานผนังปูนซีเมนต์

- Advertisement -

WorldSkills Competition เป็นเวทีการแข่งขันความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านการแข่งขันทักษะของกลุ่มแรงงานที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะและมีความตื่นตัวในวิชาชีพนั้นๆ

สำหรับการแข่งขัน WorldSkills Competition 2017 นับเป็นครั้งที่ 44 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2560 ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมูลนิธิเอสซีจีได้ร่วมสนับสนุนส่งนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ เข้าร่วมการแข่งขันใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการก่ออิฐและการจัดดอกไม้

ตราเสือ มีส่วนสนับสนุนนักเรียนทุนอาชีวะ สาขาการก่ออิฐ ตัวแทนของประเทศไทย ด้วยการเตรียมความพร้อมโดยพัฒนาทักษะเสริมศักยภาพ พร้อมโปรแกรมการเก็บตัวเยาวชน ณ สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ฯ

โดยตราเสือ มีส่วนสนับสนุนพัฒนาฝีมือของเยาวชนไทยมาตั้งแต่ปี 2555 โดยสนับสนุนการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดเทคนิคโดยเฉพาะสาขาการก่ออิฐในหลากหลายมิติ  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมงานสำหรับเก็บตัวเยาวชน สิ่งอำนวยความสะดวกและความพร้อมด้านอาคารสถานที่  การสร้างเครือข่ายนักเรียนในระดับอาชีวะ โดยจัดการเรียนการสอนวิชาช่างปูน เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนอาชีวะได้มีทักษะและความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถปั้นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก ในสาขาก่ออิฐได้อย่างเต็มความสามารถ และในปีนี้ได้มีส่วนสนับสนุน พงศกร พราหมเกษม ตัวแทนเยาวชนไทย ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills Competition 2017 ในสาขาการก่ออิฐ

พงศกร พราหมเกษม ตัวแทนเยาวชนไทย

สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ

ตั้งแต่ ตราเสือ ได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีการฉาบปูน โดยเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านงานฉาบปูนอย่างครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการใช้งานก่อ ฉาบ ตกแต่งผนัง ด้วยปูนซีเมนต์ ทั้งในด้านประยุกต์วิธีการใช้งาน นำเสนอเทคนิคการใช้งานใหม่ๆ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพิ่มมูลค่าฝีมือแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง

วุฒินันท์ เจียวิทยนันท์ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีงานผนังปูนซีเมนต์ กล่าวเสริมว่า ปี 2560 สถาบันได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมโดยขยายศักยภาพและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ” ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านงานผนังและพื้น ด้วยปูนซีเมนต์อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือช่างไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอย่างยั่งยืน ก้าวสู่การเป็น Cement Wall and Floor Solution Provider

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ อบรม ฝึกฝนฝีมือ และพัฒนาทักษะ รวมถึงเทคนิควิธีการทำงานแบบใหม่  เป็นการสร้างประสบการณ์ในการใช้งาน ให้แก่ช่างปูน ผู้รับเหมา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง  ยกระดับฝีมือแรงงาน ต่อยอดเพิ่มมูลค่าการใช้งานสินค้าปูนซีเมนต์สำหรับงานพื้นและผนัง พร้อมกับการเพิ่มมูลค่าฝีมือแรงงาน

2. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายช่างปูน ผู้รับเหมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะมาตรฐานการทำงานของช่างปูน ผู้รับเหมาอย่างเป็นระบบ พร้อมเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพช่างปูนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

3. เพื่อสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการ พร้อมจัดแสดงการใช้งานและการแนะนำเทคนิควิธีการทำงานปูนซีเมนต์ที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการทำงานแบบใหม่ที่ตอบสนอง Life Style ของผู้อยู่อาศัย

หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. หลักสูตรกลุ่มมาตรฐานงานก่อ-ฉาบพื้นฐาน

2. หลักสูตรกลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

3. หลักสูตรกลุ่มเพิ่มมูลค่างาน เพื่อการตกแต่ง

4. หลักสูตรกลุ่มนวัตกรรมผนัง

5. หลักสูตรกลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์สำหรับงานผนัง