HomeInsightประกาศผลรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ประจำปี 2560 พร้อม 5 แบรนด์สุดยอดแชมป์ 5 ปีซ้อน

ประกาศผลรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ประจำปี 2560 พร้อม 5 แบรนด์สุดยอดแชมป์ 5 ปีซ้อน

แชร์ :


เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ขึ้น สำหรับการประกาศผลรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values” ซึ่งประเมินด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งวิจัยและพัฒนา ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดอันดับและองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในทุกหมวดธุรกิจในประเทศไทย ในแต่ละปี เพื่อศึกษาถึงเคล็ดลับในการที่จะนำพาแบรนด์ไปสู่ความสำเร็จ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจในเรื่องธุรกิจ 
โดยปีนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว    

Santos Or Jaune

ศ.ดร. กุณฑลี  รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในฐานะผู้ทำการวิจัย  เปิดเผยร่วมกันว่า  CBS Valuation  เป็นเครื่องมือในการชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร ที่ใช่เวลาในการพัฒนาทั้งสิ้น 4 ปี และใช้มาแล้วต่อเนื่อง 6 ปี เท่ากับมีอายุยาวนานถึง 10 ปีแล้ว คำนวณโดยนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ  มาบูรณาการร่วมกับแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินมูลค่าแบรนด์ออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน  โดยเป็นแนวทางในการประเมินที่ได้รับการยอมรับจากภาควิชาการ  ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างประเทศ และได้รับผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 

“การสร้างแบรนด์องค์กรของภาคธุรกิจต่างๆ มีความสำคัญมาก เพราะแบรนด์องค์กรที่ดีจะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรได้ รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้ในระยาว โดยเฉพาะใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ คือ 1. ต้นทุนทางการตลาด เพราะชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ ทำให้ช่วยลดงบประมาณเพื่อการทำตลาดในระยะยาว  2. ต้นทุนทางด้านคน  เนืองจาก การมีแบรนด์องค์กรที่ได้รับการยอมรับ ทำให้ดึงดูดคนเก่งและคนดีให้อยากมาร่วมงานด้วย และ 3. ต้นทุนทางด้านการผลิต ในมิติของแบรนด์ที่มีเครื่องจักรหรือระบบการผลิต และนวัตกรรมต่างๆ ที่อยากมาร่วมงานกับองค์กรของเราในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้ได้เครื่องจักร องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมต่างๆ  มาใช้ในการเนินธุรกิจได้ในราคาที่คุ้มค่าได้อีกด้วย โดยการให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์องค์กรขึ้นอยู่กัยวิสัยทัศน์ของผู้นำในองค์กรนั้นๆ ”


ปีนี้ “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” ได้จัดกิจกรรมพิเศษ นั่นก็คือ การมอบโล่รางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017 ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์ องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี ติดต่อกัน ซึ่งมีทั้งหมด 5 แบรนด์ ประกอบด้วย

 

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจแฟชั่น, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจธนาคาร, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจ ปิโตรและเคมีภัณฑ์ , บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ที่ได้รับรางวัล  “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” ในหมวดต่างๆ 13 หมวดธุรกิจ แบ่งเป็น องค์กรชั้นนำรายใหม่ๆ  ที่ขึ้นแท่นอันดับองค์กรธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดเป็นปีแรก  จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจธนาคาร, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง, บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค, บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมทั้งยังมีอีก 9 หมวดธุรกิจ ที่ยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม,  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจพาณิชย์,  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจการแพทย์, บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ , บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ,  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม