รวมรางวัลโฆษณาจากผลงาน “พินัยกรรมอวัยวะ” ในโครงการ Let Them See Love 2016 [PR]

สภากาชาดไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบหมายให้บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด ผลิตแคมเปญโฆษณาภายใต้แนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” ที่มุ่งรณรงค์ให้คนไทยรับรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการบริจาคอวัยวะและดวงตา จากโครงการ “Let Them See Love” ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะประสงค์จะบริจาคอวัยวะและดวงตาแล้ว ยังประสบความสำเร็จในเวทีประกวดผลงานโฆษณาอย่างสูงในประเทศไทย และยังได้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกอีกด้วย อันได้แก่

- Advertisement -

Adman Awards & Symposium 2016

การประกวดผลงานด้านการสื่อสารทางการตลาด ที่ส่งเสริมยกย่องผลงานที่มีคุณภาพครอบคลุมการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กราฟฟิคดีไซน์ และกลยุทธ์การใช้สื่อในรูปแบบใหม่ๆ โดยผลงาน “พินัยกรรมอวัยวะ” ได้รับ 3 รางวัลใหญ่จากงาน อันประกอบด้วย

1. Film ในสาขา Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Message หรือผลิตภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลประเภท Gold

2. Public Relations ในสาขา Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Message หรือแผนประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลประเภท Gold

3. AD That Works (Effective Communication) รางวัลใหญ่ของงาน สำหรับผลงานการสื่อสารที่สร้างผลลัพธ์ยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลประเภท Bronze

นอกจากนี้ยังมีสาขาอื่นๆที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็น finalist อีก 4 รางวัล อันประกอบด้วย

– Digital & Interactive Media ในสาขา Non-profit / Self promotion หรือการใช้สื่อดิจิตอลในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม

– Film ในสาขา Charities, Public Health & Safety, Public Awareness Message หรือผลิตภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม อีก 3 รางวัล สำหรับภาพยนตร์โฆษณาทั้งหมดอีก 3 เรื่องที่ผลิตมาเสริมในแคมเปญ

B.A.D. Awards 2016

ผลงาน “พินัยกรรมอวัยวะ” ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 10 สุดยอดผลงานความคิดสร้างสรรค์แห่งปี 2016 ในประเภท Best Creativity ซึ่งตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการโฆษณาเพื่อคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น “Best of B.A.D.” ประจำแต่ละปี

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (Bangkok Art Directors’ Association) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 เพื่อส่งเสริมศิลปะและการสร้างสรรค์ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบอาชีพธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย และเพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านการสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นโดยให้รางวัลผลงานดีเด่นในด้านการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา

Cannes Lion Awards 2017

ล่าสุดกับเทศกาลแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการโฆษณาโลก ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ที่ตอบรับผลงาน “พินัยกรรมอวัยวะ” ที่ส่งเข้าประกวดโดยได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็น finalist ในรางวัล PR Lions  ในสาขา Charities, Non-profit หรือแผนประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ โครงการ Let Them See Love “พินัยกรรมอวัยวะ” เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้อันยิ่งใหญ่ นั่นคือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ และให้คนในสังคมได้รับรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการบริจาคอวัยวะและดวงตา

แคมเปญโฆษณาของโครงการ Let Them See Love ได้ถ่ายทอดแนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” เชิญชวนให้บริจาคอวัยวะแล้วต้องแจ้งการบอกญาติด้วย ให้รับรู้ความตั้งใจของผู้บริจาคที่มีความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ญาติทราบ ซึ่งจะส่งผลให้ญาติสามารถสานต่อเจตนารมณ์ให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ โดยได้รณรงค์โครงการผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณา และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะให้เกิดผลเป็นวงกว้างต่อไป