เอสซีจี นำคณะสื่อมวลชนจากเมียนมา เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานปูนซีเมนต์และเหมืองต้นแบบ จ.สระบุรี [PR]

เอสซีจี โดย นายภิญโญ หาญศีลวัต กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด นำคณะสื่อมวลชนจากเมียนมา เยี่ยมชมการดำเนินงานของปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ.สระบุรี

- Advertisement -

ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานปูนซีเมนต์และเหมืองต้นแบบของเอสซีจี ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการอำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนการดำเนินกิจการต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส พร้อมเสริมศักยภาพทั้งด้านองค์ความรู้ และการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry Level 5 เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ การรับฟังบรรยายจากผู้บริหาร พร้อมรับทราบความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี จากผู้แทนชุมชน และหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินกิจการ