ทางเลือกใหม่ “ภัทราวดี” โรงเรียนทางเลือก เน้นหลักสูตรศาสตร์ทางศิลปะ [PR]

33โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน โรงเรียนทางเลือก ก่อตั้งโดย ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้นำความเชี่ยวชาญด้านศิลปศาสตร์มาผนวกเข้ากับจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมสู่การเรียนรู้และได้จัดตั้งโรงเรียนภัทราวดี หัวหินขึ้น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา

โดยเปิดรับนักเรียนเพียงชั้นละ ไม่เกิน ๒๐ คนปี เพื่อให้อาจารย์สามารถดูแล ส่งเสริมศักยภาพที่จะค้นพบในเด็กแต่ล่ะคนได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ที่สนใจเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนระยะสั้นร่วมในหลักสูตร Weekend School และ Summer Camp ด้วย สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นการสร้างสมดุลย์ระหว่างแกนด้านหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและแกนด้านการเรียนรู้ในการดำรงชีวิต เพื่อสร้างให้เด็กฉลาดในการเรียนรู้และฉลาดในการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ และสามารถปรับเข้าใช้กับชีวิตประจำวันได้ เช่น การสอนวิทยาศาสตร์โดยนำสมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นสื่อซึ่งสร้างให้เด็กเรียนรู้ถึงประโยชน์ สรรพคุณ การสอนการทำเกษตร และการทำอาหาร รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำแปลงเกษตรด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้ว่าพืชใดเหมาะกับสภาพดินและอากาศในแต่ละฤดูกาล โดยผู้สนใจสามารถชมข้อมูลของโรงเรียนภัทราวดี หัวหินได้ที่ www.patravadischool.com

- Advertisement -

11

22