“สมาคมประกันวินาศภัยไทย” คว้ารางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2559 รางวัลสูงสุดสำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน

สมาคมประกันวินาศภัย TGIA 2016

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 (Trade Association Prestige Award: TAP Award) เพื่อคัดเลือกสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการสมาคมการค้าตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมเป็นผู้นำสมาชิกสมาคมการค้าและเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี

- Advertisement -

ซึ่งในปีนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 และผลการตัดสินปรากฏว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ในกลุ่มสมาคมที่จดทะเบียนเกินกว่า 16 ปี ขึ้นไป ซึ่งสมาคมฯ สามารถผ่านเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร ดังนั้นการได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2559 นี้ถือเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพราะเป็นรางวัลสูงสุดและเป็นรางวัลแรกจากการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

สมาคมประกันวินาศภัยไทย TGIA2

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้กล่าวถึงการที่สมาคมฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า ถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของสมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นรางวัลสูงสุดและเป็นรางวัลแรกจากการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของสมาคมฯ ในการพัฒนาการให้บริการกับบริษัทสมาชิก สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นให้สมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนสามารถได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้คัดเลือกให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็น “Best Practices” ของการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 และนำข้อมูลตัวชี้วัดทั้ง 23 ข้อของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ไปใช้เป็นแนวทางให้กับสมาคมอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

ในนามของนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผมขอขอบคุณบริษัทสมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการประกันภัย และคณะกรรมการชมรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเสียสละแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม ทำให้สมาคมฯ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง รางวัลในครั้งนี้จึงถือเป็นผลงานและความสำเร็จของทุกคน ทั้งนี้ สมาคมฯ จะได้มุ่งมั่น พัฒนาการให้บริการแก่บริษัทสมาชิกและพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยไทยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นเสาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตยั่งยืนต่อไป

Adรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม re

[Advertorial]