HomeInsightจุฬาฯ เผย 17 แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย ปี 2016

จุฬาฯ เผย 17 แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย ปี 2016

แชร์ :

FB THAI TCBV 2016 OK

หลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สื่อในเครือผู้จัดการเว็บไซต์ Brand Buffet และ นิตยสาร S+M ร่วมกันจัดงาน “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” เพื่อประกาศผลงานวิจัย และมอบรางวัลให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 17 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยมี ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร เรียกว่า “CBS Valuation” เป็นการนำเอาตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นสูตรคณิตศาสตร์ ที่บูรณาการมาจากแนวคิดทั้งด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน และช่วยขจัดปัญหาความลำเอียงในการประเมิน ซึ่งวิธีการประเมินดังกล่าวได้รับการยอมรับจากภาควิชาการ โดยงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการในต่างประเทศ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2557

ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และ อ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation กล่าวว่า การจัดงาน Thailand’s Top Corporate Brands ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้วนั้น ผลจากงานวิจัยและการจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลให้องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคธุรกิจมีความตระหนักถึงคุณค่าของแบรนด์องค์กรที่มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมงานของซีอีโอองค์กรต่างๆ ที่ได้รับรางวัล ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการนำผลที่ได้ไปใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ Stakeholders ขององค์กรอีกด้วย

“CBS Valuation ช่วยให้ “คุณค่าแบรนด์องค์กร” ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร และนำไปใช้สร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา CBS Valuation ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ทำให้คณะผู้วิจัยต้องการต่อยอดงานวิจัยเพิ่มขึ้น และมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะผลักดันให้ CBS Valuation เป็นหนึ่งในเครื่องมือประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรที่จะสามารถช่วยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

รางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands จะช่วยให้เกิดการสรรค์สร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม”

สำหรับผลการจัดอันดับแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุด 17 หมวดธุรกิจ ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม (แบ่งตามหมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีดังนี้

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดแฟชั่น ได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจการเงิน มี 3 หมวดธุรกิจ คือ
หมวดธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มี 3 หมวดธุรกิจ คือ
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท ซิโน-ไทย เอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หมวดวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริการ มี 5 หมวดธุรกิจ คือ
หมวดพาณิชย์ ได้แก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หมวดการแพทย์ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ ได้แก่ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ได้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน)
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเทคโนโลยี มี 2 หมวดธุรกิจ คือ
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Thailand corporate brand 2016 valueThailand corporate brand 2016 value2

Brand Buffet ในฐานะสื่อพันธมิตร ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดแต่ละประเภทอุตสาหกรรมในครั้งนี้ และจะร่วมสนับสนุนงานวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรฯ ของหลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นี้ต่อไป


แชร์ :

You may also like