สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคี จัดอบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ [PR]

สามเณรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมศาสนทายาท

ซึ่งคือ สามเณรผู้มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องด้วยความเชื่อมั่นว่าในอนาคตสามเณรนั้น จะเป็นพระภิกษุที่มีความมุ่งมั่นในงานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และธำรงไว้เพื่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป โดยโครงการนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ นี้ เป็นปีมหามงคล  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  จึงได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานในพิธี และมีนายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานถวาย และมีพลเอกจิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาคี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

- Advertisement -

นายสด  แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ กล่าวว่า  “ได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม  เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการจัดโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  โดยโครงการดังกล่าวเน้นการอบรมเทศนาธรรม เพื่อส่งเสริมให้สามเณร     ซึ่งเป็นผู้สืบทอดศาสนทายาทแห่งพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และสืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนา ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้อง เพื่อความมั่นคงสถาพรของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

การดำเนินการของโครงการฯ นั้น คณะกรรมการจัดงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสามเณร จากทั้ง  ๔ หน (หนเหนือ หนตะวันออก หนกลาง หนใต้) จำนวน ๑๐๓ รูป เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีพระราชปฏิภาณมุนี เป็นประธานคณะทำงานฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งคณะทำงานชุดนี้เป็นผู้จัดทำหลักสูตร กำหนดแนวทางขอบเขตการอบรม  รวมถึงนิมนต์พระเถรานุเถระ  ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเทศนาธรรม มาเป็นพระวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้  โดยการอบรมแบ่งออกเป็น

 ระยะที่ ๑ :  ณ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เม.ย. – ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ และในระหว่างการฝึกอบรมนั้นจะได้นำสามเณรเดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ   ๑) โครงการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา  จ.กาญจนบุรี  ๒) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม   ๓) พระราชวังสนามจันทร์   ๔) พระที่นั่งอนันตสมาคม  ๕) พระบรมมหาราชวัง  ๖) นิทรรศการ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมระยะที่ ๑  จะได้คัดเลือกสามเณร จำนวน ๒๐ รูป เพื่อเข้าอบรมในระยะที่ ๒

ระยะที่ ๒ :  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิ.ย. ๕๙ เป็นการเรียนรู้วิถีนักเทศน์จากพระเถระผู้ใหญ่และฝึกเทศนาธรรม โดยแสดงพระธรรมเทศนาเชิงประจักษ์ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ระยะที่ ๓  : ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะได้นำสามเณร จำนวน ๒๐ รูป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ / ทัศนศึกษา ณ สังเวชนียสถานและพุทธสถานสำคัญในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นระยะเวลา ๗ วัน  และคัดเลือกสามเณรผู้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ในด้านปฏิภาณการเทศนา จำนวน ๑ รูป ในด้านโวหารเทศนา จำนวน ๑ รูป และ  ด้านปฏิปทาการเทศนา จำนวน ๑ รูป รวมจำนวน ๓ รูป เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙   ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการจัดงานโครงการฯ มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการสนองพระราชศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนา ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ด้วยการให้สามเณรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าความสำคัญของสามเณร ในฐานะศาสนทายาทผู้มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกท่าน จะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในวาระมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีนี้ร่วมกัน” นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในฐานะประธานกรรมการจัดงานโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง กล่าวทิ้งท้าย