สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคี จัดอบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ [PR]

สามเณรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมศาสนทายาท

ซึ่งคือ สามเณรผู้มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องด้วยความเชื่อมั่นว่าในอนาคตสามเณรนั้น จะเป็นพระภิกษุที่มีความมุ่งมั่นในงานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และธำรงไว้เพื่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป โดยโครงการนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ นี้ เป็นปีมหามงคล  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  จึงได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว

- Advertisement -

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานในพิธี และมีนายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานถวาย และมีพลเอกจิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาคี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

นายสด  แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ กล่าวว่า  “ได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม  เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการจัดโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  โดยโครงการดังกล่าวเน้นการอบรมเทศนาธรรม เพื่อส่งเสริมให้สามเณร     ซึ่งเป็นผู้สืบทอดศาสนทายาทแห่งพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และสืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนา ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้อง เพื่อความมั่นคงสถาพรของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

การดำเนินการของโครงการฯ นั้น คณะกรรมการจัดงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสามเณร จากทั้ง  ๔ หน (หนเหนือ หนตะวันออก หนกลาง หนใต้) จำนวน ๑๐๓ รูป เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีพระราชปฏิภาณมุนี เป็นประธานคณะทำงานฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งคณะทำงานชุดนี้เป็นผู้จัดทำหลักสูตร กำหนดแนวทางขอบเขตการอบรม  รวมถึงนิมนต์พระเถรานุเถระ  ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเทศนาธรรม มาเป็นพระวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้  โดยการอบรมแบ่งออกเป็น

 ระยะที่ ๑ :  ณ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เม.ย. – ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ และในระหว่างการฝึกอบรมนั้นจะได้นำสามเณรเดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ   ๑) โครงการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา  จ.กาญจนบุรี  ๒) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม   ๓) พระราชวังสนามจันทร์   ๔) พระที่นั่งอนันตสมาคม  ๕) พระบรมมหาราชวัง  ๖) นิทรรศการ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมระยะที่ ๑  จะได้คัดเลือกสามเณร จำนวน ๒๐ รูป เพื่อเข้าอบรมในระยะที่ ๒

ระยะที่ ๒ :  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิ.ย. ๕๙ เป็นการเรียนรู้วิถีนักเทศน์จากพระเถระผู้ใหญ่และฝึกเทศนาธรรม โดยแสดงพระธรรมเทศนาเชิงประจักษ์ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ระยะที่ ๓  : ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะได้นำสามเณร จำนวน ๒๐ รูป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ / ทัศนศึกษา ณ สังเวชนียสถานและพุทธสถานสำคัญในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นระยะเวลา ๗ วัน  และคัดเลือกสามเณรผู้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ในด้านปฏิภาณการเทศนา จำนวน ๑ รูป ในด้านโวหารเทศนา จำนวน ๑ รูป และ  ด้านปฏิปทาการเทศนา จำนวน ๑ รูป รวมจำนวน ๓ รูป เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙   ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการจัดงานโครงการฯ มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการสนองพระราชศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนา ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ด้วยการให้สามเณรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าความสำคัญของสามเณร ในฐานะศาสนทายาทผู้มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกท่าน จะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในวาระมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีนี้ร่วมกัน” นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในฐานะประธานกรรมการจัดงานโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง กล่าวทิ้งท้าย