ไทยประกันชีวิต จัด Listening skills ชวนปฏิบัติตามแบบในหลวง [PR]

listening

เพื่อดำเนินตามแนวปฏิบัติ “เราจะทำแบบในหลวง” ดังพระราชดำรัสของในหลวง ที่ว่า “…สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวนการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง…”

- Advertisement -

               ไทยประกันชีวิต จึงได้จัดกิจกรรม Listening skills กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ โดยเชิญชวนพนักงาน ฝ่ายขาย และบุคคลที่สนใจ ร่วมฝึกทักษะการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างประสบการณ์ทางความคิด เพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ฟังที่ดี ณ บริเวณ Wall of Fame อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก

ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมดำเนินตามแนวพระราชจริยวัตรของพระองค์ เพื่อน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป