เอสซีจี จับมือกองทัพบก จัด “เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

DSCF3473

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเวลานี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีฝนตกลงมาบางพื้นที่แล้ว แต่ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เท่านั้น SCG ตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการ “เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง” ที่ SCG ทุ่มงบประมาณ 10 ล้านบาท สนับสนุนถังเก็บน้ำขนาดใหญ่

- Advertisement -

โครงการนี้จะจัดส่งถังน้ำขนาดใหญ่ให้กับชุมชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคกลาง และภาคอีสานที่ยังไม่มีภาชนะใส่น้ำ หรือมีแล้วแต่ไม่เพียงพอ เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ อาทิ โรงเรียน วัด และที่ทำการของชุมชน ในโครงการนี้ SCG ยังได้รับความร่วมมือจาก กองทัพบก จัดหาน้ำให้กับชุมชนที่น้ำขาดแคลน โดยทำพิธีเปิดตัวในวันนี้ (22 กรกฎาคม 2558) 

นอกจากช่วยเหลือภัยแล้งที่เป็นปัญหาเร่งด่วยตอนนี้แล้ว SCG มีกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเริ่มจากกระบวนการผลิต และการออหแบบอาคาร รวมทั้งพฤติกรรมการใช้น้ำของพนักงานในองค์กร SCG เอง

SCG-ต้านภัยแล้ง
พลโทเสริมศักดิ์ นิยะโมสถ รองเสนาธิการทหารบก, อาสา สารสิน กรรมการ และประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และ กานต์  ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี มีนโยบายลดการใช้น้ำอยู่แล้ว สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งนี้ เอสซีจีได้กำหนดมาตรการประหยัดน้ำที่เข้มข้นขึ้น โดยในกระบวนการผลิตได้ยึดหลักปฏิบัติอย่างจริงจังตามแนวทาง 3R (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish) โดยลดการใช้น้ำ การบำบัดน้ำด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ สำหรับการประหยัดน้ำในสำนักงานซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Building)นอกเหนือจากการเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ยังได้มีการใช้น้ำรีไซเคิล 100% จากบ่อเก็บน้ำในพื้นที่สำนักงานใหญ่ มาใช้ในโถสุขภัณฑ์และรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนรอบอาคาร อีกทั้งยังรณรงค์สร้างจิตสำนึกอย่างจริงจังให้พนักงานประหยัดการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพื่อวันข้างหน้ามีน้ำใช้อย่างยั่งยืน”