10 อันดับ ประเทศที่ “น่าอยู่” ที่สุด [The 10 Most Livable Countries]

dovre_norway_740x334

การจัดอันดับ 10 ประเทศที่น่าอยู่นั้นใช้หลักเกณฑ์ ดัชนี Human Development Index: HDI) เป็นตัวบ่งชี้ระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ โดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) ซึ่งค่า HDI นี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าดัชนีมีค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่ามีระดับการพัฒนามนุษย์ระดับสูง  โดยคำนวณจาก 3 องค์ประกอบหลักคือ  1.รายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคล (Gross National Income per Capita)  2.อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at birth) 3. จำนวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา (Expected Years of Schooling)   ประเทศไหนบนโลกได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก หรือเรียกว่า 10  ประเทศที่น่าอยู่ที่สุด ดังนี้

- Advertisement -

อันดับที่10. เดนมาร์ก Denmark)

เดนมาร์กถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบสวัสดิการและการศึกษาดีที่สุดถึงแม้จะเก็บอัตราภาษีในระดับสูง วัดค่าดัชนีพัฒนามนุษย์ (HDI) อยู่ที่ 0.9000 รายได้เฉลี่ยต่อคน $42,880 (อันดับที่16ของโลก) อายุเฉลี่ย 79.4ปี (อันดับที่34ของโลก) จำนวนปีการศึกษาอยู่ที่16.9 ปี(อันดับที่10) และยังเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายมากที่สุดอีกด้วย

อันดับที่9.สิงคโปร์ (Singapore)

สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย วัดจากค่าดัชนีพัฒนามนุษย์ (HDI) อยู่ที่ 0.901 เป็นประเทศที่มีอายุของประชากรเฉลี่ยแล้วมากถึง 82.3 ปี (อันดับที่6ของโลก) รายได้เฉลี่ยต่อคน  $72,371 (สูงสุดเป็นอันดับ4) จำนวนปีการศึกษาอยู่ที่ 15.4 ปี(อันดับที่39) โดยมีระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งติดอันดับโลก

อันดับที่8. แคนาดา (Canada)

ประเทศแคนาดามีค่าดัชนีพัฒนามนุษย์ (HDI) สูงถึง 0.902 เนื่องมาจากระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งชาวแคนาดาที่อายุตั้งแต่25ขึ้นไปจะมีระดับการศึกษาขั้นต่ำสุดคือมัธยมศึกษา และในปี2012 ผลการทดสอบความรู้ยังได้คะแนนสูงสุดในปี 2012 อีกด้วย รายได้เฉลี่ยต่อคน $41,887 (อันดับที่19) ประชากรมีอายุเฉลี่ย 81.5 ปี(อันดับที่14)จำนวนปีการศึกษาอยู่ที่ 15.9 ปี (อันดับที่25)

อันดับที่7.นิวซีแลนด์ (New Zealand)

ในปี 2012 นิวซีแลนด์ได้เพิ่มจำนวนปีการศึกษาเป็น 19.4 ปี ถือเป็นจำนวนปีการศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศออสเตรเลีย โดยการทุ่มงบประมาณแก่การศึกษามากเป็นอันดับต้นๆ การวัดค่าดัชนีพัฒนามนุษย์ (HDI) อยู่ที่ 0.910 รายได้เฉลี่ยต่อคน $32,569 (อันดับที่30) และอายุเฉลี่ยของประชากรคือ 81.1 ปี (อันดับที่17)

อันดับที่6.เยอรมัน (Germany)

ประเทศเยอรมันถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยค่า GDP $3.4  ล้านล้าน และประชากรที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะใช้เวลาในการศึกษาถึง 13 ปีด้วยกัน(มากที่สุดในโลก) สามารถวัดค่าดัชนีพัฒนามนุษย์ (HDI) ได้ 0.911 รายได้เฉลี่ยต่อคน  $43,049 (อันดับที่14) อายุเฉลี่ยของประชากร 80.7 ปี (อันดับที่20) จำนวนปีการศึกษาอยู่ที่16.3 ปี (อันดับที่18) และมีเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ประชากรวัยเกษียณเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์โดยจะเพิ่มอายุเกษียณจาก 65 เป็น 67 ในปี2029

อันดับที่5.สหรัฐอเมริกา (United States)

ประเทศสหรัฐอเมริกา คือประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยค่า GDP เกือบ $16 ล้านล้านในปี 2012 ค่าดัชนีพัฒนามนุษย์ (HDI) อยู่ที่ 0.914 และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนที่ $52,308 (อันดับที่11) ถึงกระนั้นอเมริกาก็ยังประสบปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ และค่าเฉลี่ยอายุประชากรอยู่ที่ 78.9 ปี (ค่าเฉลี่ยน้อยสุดใน10อันดับประเทศ)

อันดับที่4.เนเธอร์แลนด์ Netherlands)

ประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมของการกระจายรายได้ และความเสมอภาคทางเพศ ชี้วัดได้จากตำแหน่งทางการเมืองที่มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งถึง 37.8 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีพัฒนามนุษย์ (HDI) อยู่ที่ 0.915 รายได้เฉลี่ยต่อคน  $42,397 (อันดับที่17) ค่าเฉลี่ยอายุประชากรอยู่ที่ 81.0 ปี (อันดับที่18) จำนวนปีการศึกษาอยู่ที่ 17.9 (อันดับที่5)

อันดับที่3.สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

เป็นที่รู้กันดีว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่ง และยังเป็นประเทศที่มีค่าเฉลี่ยอายุประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองจากญี่ปุ่นและฮ่องกงด้วยค่าเฉลี่ยอายุที่ 82.6 ปี มีค่าดัชนีพัฒนามนุษย์ (HDI) อยู่ที่ 0.917 มีรายได้เฉลี่ยต่อคนที่ $53,762 (อันดับที่9) จำนวนปีการศึกษาอยู่ที่ 15.7 ปี(อันดับที่28) นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีความเสมอภาคทางเพศ และมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่ำเทียบในอัตราส่วน2คนต่อพันคน

อันดับที่2.ออสเตรเลีย (Australia)

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีอายุประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 82.5 ปีซึ่งมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมีจำนวนปีการศึกษามากที่สุดถึง 19.9 ปี ซึ่งประชากรอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปจะมีค่าเฉลี่ยในการศึกษาต่อมากกว่าประเทศอื่นๆ ในปีที่ผ่านมายังมีอัตราการว่างงานเพียง 5.2 เปอร์เซ็นต์ถือเป็นอัตราที่ต่ำ สามารถวัดค่าดัชนีพัฒนามนุษย์ (HDI) ได้ 0.933 และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนที่ $41,524 (อันดับที่20) ซึ่งเศรษฐกิจของออสเตรเลียได้รับประโยชน์จากการทำเหมืองแร่เป็นส่วนใหญ่

อันดับที่1.นอร์เวย์ (Norway)

จากการคำนวณค่า HDI ประเทศนอร์เวย์ถือเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดของโลก ด้วยคะแนน HDI มากถึง 0.944 เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับจำนวนประชาการเพียง 5 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนที่ $63,909 (อันดับที่6) จากการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก มีจำนวนปีการศึกษาที่ 17.6 ปี (อันดับที่6) อีกทั้ง100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เกษียณอายุจะได้รับเงินบำนาญ นอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดเพียง 2คน ต่อพันคน ถือเป็นอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำที่สุดอีกด้วย

เรียบเรียง : Moomee P.

Source , Photo

Comments are closed.