เอสซีจี เคมิคอลส์ รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดงาน “รักหาดระยอง” (หาดสนกระซิบ) ปีที่ 21 [PR]

scgchemicals

เนื่องในวโรกาสมหามงคล 81 พรรษาราชินี เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์การบริหารส่วนจ.ระยอง และชุมชนหนองแฟบ จัดงาน “รักหาดระยอง” (หาดสนกระซิบ) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 แล้ว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ อาทิ เต่าทะเล 6 ตัว และปลาน้ำจืด จำนวน 20,000 ตัว 2.กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ระยะทาง 1 กิโลเมตร

- Advertisement -

ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนพนักงาน ชุมชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป กว่า 1,000 คน ร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดูแลรักษาชายหาดภายในจ.ระยองให้สวยงาม สะอาด และปลอดภัย เเละเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะภาคอุตสาหกรรม ที่มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของ จ.ระยองอีกด้วย

นายสุชัย อัศวถาวรวานิช ผู้บริหารเอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล 81 พรรษาราชินี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นหลังได้ดูแลกันต่อไป”

“เอสซีจี เคมิคอลส์ มีความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากการจัดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่ดีแล้ว ยังดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลาย เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย อาทิ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและโรงเรียน โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และโครงการพัฒนาชายหาดจังหวัดระยอง ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้ดำเนินโครงการมา เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้เก็บขยะตามชายหาดต่างๆใน จ.ระยอง ได้ รวมถึง 18,678 กิโลกรัม และมีผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดกว่า 2,529 คน” นายสุชัย กล่าว

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยยึดหลักชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติ รัฐเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งเอสซีจีนับเป็นแบบอย่างของหน่วยงานเอกชนที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือกับชุมชนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ”

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า “การดูแลรักษาความสะอาดทั้งบนบก และในทะเล ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ที่จะต้องดูแลชายหาด จ.ระยอง ให้เสมือนทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน ขอขอบคุณบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ดำเนินโครงการที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรมรายอื่นๆ ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”

นายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบกล่าวว่า “ชุมชนฯ มีความดีใจเป็นอย่างมากและยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ เพราะการรักษาความสะอาดชายฝั่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ขยะในทะเลเป็นปัญหาที่กำลังคุกคามมหาสมุทรและทะเล ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการเก็บขยะในทะเลมากเพียงใด หรือเก็บขยะได้จำนวนมากเท่าใด แต่มีคนจำนวนน้อยที่จะตระหนักว่าขยะในทะเลส่วนหนึ่ง มาจากขยะบนบกที่ไม่ได้รับการกลบฝังอย่างถูกวิธี พร้อมถูกน้ำและลมพัดไปสิ้นสุดที่ทะเล ผลก็คืออันตรายที่เกิดกับทะเล สิ่งแวดล้อมและชีวิตในทะเลทั้งหมด จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อมนุษย์ เป็นเหมือนวงจรลูกโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

เอสซีจี เคมิคอลส์ หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนใน จ.ระยองแล้ว ยังเป็นการสร้างแนวทางและส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอื่นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของ จ.ระยอง ต่อไป