กรุงศรีคว้ารางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี 2556” หนึ่งเดียวในไทยปีนี้ [PR]

Great Workplace Award

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี 2556” (2013 Gallup Great Workplace Award) จาก Gallup บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก โดยมีเพียง 32 องค์กรชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้ ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นองค์กรหนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี” ให้ความสำคัญกับองค์กรที่ผู้นำตระหนักว่าความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

- Advertisement -

นางเจนิส แวน เอ็กเคอเรน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “กรุงศรีได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กรในฝัน (Employer of Choice)” ผ่านการวางแผนและพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนาในด้านธุรกิจให้เติบโตรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง เรายังกำหนดเป้าหมายและแผนงานในการลงทุนเพื่อบุคลากร และพัฒนาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการสร้างความผูกพันขององค์กร โดยได้รับการสนับสนุนและผลักดันอย่างจริงจังจากฝ่ายบริหารอีกด้วย”

กรุงศรีได้ลงทุนเพื่อการพัฒนาสู่ “องค์กรในฝัน” อย่างต่อเนื่องในระยะยาวทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมทั้งการประเมินและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเติบโตตามแผนการพัฒนาสายอาชีพในองค์กร (Career path) ควบคู่ไปกับการประเมินคุณภาพการสอนงาน (Coaching) เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แผนการพัฒนาดังกล่าว เห็นได้ชัดจากการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือในที่ทำงานให้ทันสมัยและอำนวยความสะดวกให้พนักงาน การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ผ่านทางสื่อต่างๆ การปรับปรุงผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน

“กรุงศรีเชื่อมั่นว่า ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรจะเป็นปัจจัยและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวรุดหน้า ธนาคารได้เดินหน้าวัดผลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (VOK: Voice of Krungsri) ซึ่งผลการสำรวจทั้ง 4 ครั้ง ในช่วงปี 2553 – 2555 แสดงให้เห็นว่าพนักงานกรุงศรีมีความผูกพันกับองค์กรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นางเจนิส กล่าว

นอกจากนี้ นางเจนิสยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จและรางวัลที่ทางธนาคารได้รับในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดกำลังสำคัญ คือ บุคลากรของกรุงศรีทุกคนที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ร่วมใจกันทำงาน และพร้อมจะพัฒนาเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมกรุงศรี ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอขอบคุณทุกๆ กำลังขับเคลื่อนของความสำเร็จดังกล่าว”