Tag: Yothi

ทำความรู้จัก “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” สู่ การคิดค้นนวัตกรรมเวชสำอางเพื่อคนไทย Skin Intelligence

“นวัตกรรม” ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำธุรกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลเช่นนี้ เพราะหากสังเกตให้ดีการต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือแม้แต่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า หรือ บริการเดิมที่มีอยู่ของธุรกิจเอสเอ็มอีไทยทั้งหลาย ล้วนแต่มีเรื่องของนวัตกรรมทั้งที่เป็นความคิด และ เทคโนโลยี เข้ามาเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ผ่านมาประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องนี้ หนึ่งในนั่นคือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ที่เชื่อว่า การสร้างนวัตกรรมที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้แท้จริง ควรมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาดังกล่าว3 พลังความร่วมมือ สู่ ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีจากแนวคิดที่ต้องการร่วมพลังความคิดทั้งในมิติของภาครัฐ เอกชน...