Tag: The Buffalo Amphawa

The Buffalo Amphawa เรื่องของ “ควาย” กลายเป็นงานศิลป์แบบ “คราฟต์ๆ”

ปรัชญาการออกแบบ The Buffalo Amphawa (เดอะ บัฟฟาโล อัมพวา) เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสายน้ำสามเวลา” ที่มีความผูกพันกับสภาพน้ำ 3 รูปแบบ ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย ตลอดการใช้ชีวิตทั้ง 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ซึ่งชีวิตกับสายน้ำได้ผูกพันกันอย่างกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในเมืองนี้ทีมออกแบบจึงได้สร้างสรรค์ให้ The Buffalo Amphawa สะท้อนวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงครามที่มีวิถีชีวิตอยู่ริมคลองและผูกพันกับสายน้ำ ทั้งทางด้านโครงสร้าง งานศิลปะ และการตกแต่ง โดยเน้นงาน...