Tag: Superstitious Marketing

Superstitious Marketing เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจ ด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง

    นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา การตลาดโชคลาง (Superstitious Marketing) เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจ ด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง การนำความเชื่อโชคลางที่มีอยู่ในสังคมไทยมาประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดได้อย่างไร และทำไมถึงนำมาใช้ ++ ทำไมต้องการตลาดโชคลาง ++การตลาดโชคลาง (Superstitious Marketing) คือ การเพิ่มความน่าสนใจและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ สินค้าทั่วไป + การตลาดโชคลาง = ธุรกิจหรือสินค้าที่แตกต่าง ++ เผยผลการวิจัยที่ไม่เชื่อ...ก็ต้องเชื่อ ++จากการศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างจำนวน 422 คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล...

Superstitious Marketing เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจ ด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง [สัมมนา]

  Superstitious Marketing  เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจ  ด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง  พบมนต์เสน่ห์แห่งการนำความเชื่อโชคลางที่มีอยู่ในสังคมไทยมาประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดได้อย่างลงตัว  จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)เหมาะสำหรับ...ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SMEs) องค์กรทุกธุรกิจ สื่อมวลชน นักการตลาด นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.  ...
- Advertorial -