Tag: Super Deluxe Inverter

Mitsubishi Heavy Duty ตอกย้ำผู้นำแอร์ Real Inverter เปิด 24 ชม.ติดต่อกัน 5 ปี...

นับจากรากเหง้าอันแข็งแกร่งของ Mitsubishi Heavy Industries ได้เกิดขึ้นในปี 1870 ในนาม Tsukumo Shokai เพื่อประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์นาวี ต่อมาในปี 1873 ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Mitsubishi Shokai และเมื่อปี 1886 ขยายไปสู่ธุรกิจเหมืองแร่ อู่ต่อเรือ และการธนาคาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น Mitsubishi-sha  หลังจากนั้นเข้าสู่ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า กระทั่งบริษัท...
- Advertorial -