Tag: SGX

5 แนวทาง สรรหาและรักษาบุคลากรด้านเทคโนโลยี จากอินไซต์ผู้บริหาร Tech Company ชั้นนำของอาเซียน

เป็นที่ทราบกันดีว่า บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้าใกล้และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การผลิตบุคลากรเพื่อมารองรับความต้องการในตลาดไม่ได้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากระบบการศึกษาที่ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือความพร้อมของแต่ละองค์กรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันกับการแข่งขันก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้แรงงานในกลุ่ม Tech Talent ไม่ว่าจะเป็นด้าน IT Digital หรือ​ Data ทั้งหลายต่างเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร ​ส่วนองค์กรที่มีบุคลากรกลุ่มเหล่านี้อยู่ในองค์กร ก็ต้องพยายามที่จะรักษากำลังคนให้อยู่กับองค์กรของตัวเองให้ได้นานที่สุด เนื่องจากแรงงานกลุ่ม Tech Talent นี้นั้น ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรในยุคปัจจุบันได้ขณะที่ จูเลียน...
- Advertorial -