Tag: Mass

“ยูนิลีเวอร์” ยกระดับพอร์ตโฟลิโอ มุ่งสู่เซกเมนต์ “Premium Mass” รับกลุ่มชนชั้นกลางเติบโต

แต่ไหนแต่ไรมาแบรนด์และสินค้าใน Portfolio ของยักษ์ใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภค “ยูนิลีเวอร์” อยู่ในตลาด Mass มาโดยตลอด แต่ยุทธศาสตร์ธุรกิจนับจากนี้ นอกจากทำตลาด Mass แล้ว ยังได้ขยาย Portfolio เจาะตลาด “Premium Mass” มากขึ้น เพื่อรองรับ “ผู้บริโภคชนชั้นกลาง” (Middle Class) ที่นับวันประชากรกลุ่มนี้ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยลักษณะของผู้บริโภคกลุ่มชนชั้นกลาง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ มีการศึกษา มีความรู้...