Tag: Lab42

โฆษณายังเวิร์คหรือไม่ ? แบบไหนถึงกระแทกใจผู้บริืโภค ?

  โฆษณาที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาทุกวันยังเวิร์คอยู่ไหม ??  เป็นคำถามที่นักการตลาดและนักโฆษณาสงสัยบ่อยครั้ง   Lab42  บริษัทวิจัยด้านการตลาดชื่อดังจากเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา   ทำการสำรวจทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริโภคต่อโฆษณาในปัจจุบัน  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 500 คน  โดยสรุปเป็น Infographic  :  Does it really AD up?    Brand Buffet  สรุปข้อมูลสำคัญๆดังนี้   - จากผู้เข้าร่วมสำรวจ 500 ...
- Advertorial - ADFEST 2020