Tag: Jin Wellbeing County

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เดินหน้าเปิดหลักสูตร Grand Age Management ระดมผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมถ่ายทอดวิชาเตรียมการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณภาพ [PR]

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้  (Jin Wellbeing County) “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย เปิดตัวหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ Grand Age Management by Jin Academy เพื่อหวังปลุกพลังแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุอีกครั้ง สร้างสรรค์ 10 ชุดการเรียนรู้ (Training Module) ครอบคลุม 3 องค์ประกอบสำคัญ...

สักห้องไหมหลังวัยเกษียณ “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” ศูนย์รวมสูงวัยอย่างมีไลฟ์สไตล์

“ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป”ลุยโครงการที่พักเจาะวัยเกษียณ ผสมผสานบริการด้านการแพทย์ ประเดิมราคาเริ่มต้น ยูนิตละ 3.6 - 6 ล้านบาท ชื่อว่า “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้”  (Jin Wellbeing County)นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า...