Tag: Inspiring Talk

ไทยประกันชีวิตสานต่อกิจกรรม Inspiring Talk สร้างแรงบันดาลใจด้านความกตัญญูให้เยาวชน [PR]

ปณิธานในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คือการเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับคนในสังคม จึงได้สานต่อกิจกรรม Inspiring Talk : การพูดสร้างแรงบันดาลใจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานความคิด รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจในคุณค่าของความรักที่ยิ่งใหญ่ของบุพการี โดยจัดหมุนเวียนไปตามโรงเรียน ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศกิจกรรม Inspiring Talk จัดขึ้นในหัวข้อ...
- Advertorial -