Tag: Forest Rescue Team

70 ล้าน! Forest Rescue ปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้ทั่วกรุงเทพฯ บิ๊กโปรเจ็กต์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก

ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ที่เก็บข้อมูลระหว่างปี 2533 -2558 ผ่านประมวลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม รายงานสถานการณ์ธรรมชาติป่าไม้  พบว่า โลกของเรามีต้นไม้เหลือประมาณ 3 ล้านล้านต้น ซึ่งผลการประเมินชี้ชัดว่าตั้งแต่ปี 2533 โลกของเราได้สูญเสียพื้นที่ป่าไปถึง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร...