Tag: Fashion Next 2017

ติดปีก SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ก้าวสู่ตลาดโลก [PR]

เพราะ SMEs คือรากฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้ก้าวทันกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างรวดเร็ว จึงเป็นวาระสำคัญของภาครัฐที่จะเป็นส่วนช่วยยกระดับ SMEs ของไทยให้แข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแท้จริงดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กิจกรรม “Fashion  Next 2017” หรือ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ติดปีก SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย นำร่อง 30 กิจการ – รู้รอบ รู้ลึก ต่อยอดธุรกิจ...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกิจกรรม “Fashion  Next 2017” หรือ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach 2016)เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาดของ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องหนัง และอัญมณี สู่ระดับสากล อบรมเนื้อหาเข้มข้นจากวิทยากรผู้รู้จริง พร้อมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบเฉพาะกิจการ 30 กิจการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านปฏิบัติ...
- Advertorial -