Tag: EUIPO

Chanel แพ้คดี หลังฟ้อง Huawei ทำโลโก้ “เลียนแบบ”

Chanel แบรนด์หรูจากฝรั่งเศสแพ้คดีเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ Chanel ฟ้องว่า Huawei Technologies ออกแบบโลโก้เหมือนกับของทางค่าย ล่าสุด ศาลยุโรปตัดสินแล้วว่าโลโก้ของพวกเขา “ไม่มีความคล้ายคลึงกัน”ข้อพิพาทดังกล่าวเริ่มต้นในปี 2017 เมื่อ Huawei ขออนุมัติจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีรูปครึ่งวงกลมที่เชื่อมต่อกันในแนวตั้งสองวง และ Chanel ยื่นเรื่องขอคัดค้าน โดยระบุว่าการออกแบบดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับโลโก้ของตนที่เป็นวงกลมสองวงที่ประสานกันในแนวนอน (ซึ่งใช้สำหรับน้ำหอม เครื่องสำอาง และเสื้อผ้า)อย่างไรก็ตาม...
- Advertorial -