Tag: EGAT

ยกระดับมืออาชีพด้านพลังงานไฟฟ้า ด้วย ‘มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ’ [PR]

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าถือเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศ บุคลากรในสาขาวิชาชีพพลังงานไฟฟ้าจึงมีความสำคัญที่จะต้องมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า โดยมุ่งหวังพัฒนาทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนในอนาคตข้างหน้าปัจจุบัน กฟผ. กำลังศึกษากระบวนการและเตรียมบุคลากรในการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Certify Body) ที่จะดำเนินการหลังการจัดทำมาตรฐานอาชีพแล้วเสร็จ โดยในส่วนของขั้นตอนนั้นจะร่วมกันจัดทำและกำหนดเป็นมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะเริ่มในสาขางานเดินเครื่อง (Operation) และงานซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า (Maintenance)...

มากกว่าผลิตไฟฟ้า กฟผ. มุ่งส่งต่อความรู้สู่สังคม ยืนหนึ่งเรื่องความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า [PR]

ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ผลิต จัดหา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) กฟผ. ได้สั่งสมความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้ามากที่สุดหน่วยงานหนึ่งในประเทศไทยนอกจากภารกิจหลักในการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ กฟผ. ยังมุ่งมั่นเดินหน้าส่งต่อ และถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับคนไทย เพื่อร่วมสร้าง “สังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงาน”ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. : มากกว่าความรู้ คือความสนุกที่ทุกวัยเข้าถึงได้เพราะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ในห้องเรียน...

เอสซีจี จับมือ กฟผ. ร่วมพัฒนาระบบยึดโยงโซล่าร์ฟาร์มลอยน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของกฟผ. [PR]

ธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี ต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในรูปแบบโซลูชั่นครบวงจร ล่าสุดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาระบบยึดโยงสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ เพื่อนำไปปรับใช้บนพื้นที่อ่างเก็บน้ำและเขื่อนของ กฟผ. ต่อไปนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “พลังงานหมุนเวียนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และมีอัตราการเติบโตสูงถึง 25% โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซล่าร์เซลล์ที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด ซึ่งการทำโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่โดยทั่วไปนั้นต้องใช้ที่ดินขนาดใหญ่ กฟผ. และกระทรวงพลังงานจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโซล่าร์ฟาร์มลอยน้ำ ประกอบกับเอสซีจีมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทุ่นลอยน้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์ และมีชื่อเสียงด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับโลก จึงเป็นที่มาของความร่วมมือเพื่อศึกษาพัฒนาระบบยึดโยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้งานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำและเขื่อนของกฟผ. ที่มีอยู่หลายแห่ง...