Tag: EECi

สวทช. EECi ผนึก ม.มหิดล ขับเคลื่อนแผนแม่บทอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะ 10 ปี เผยโครงการ “Salaya Startup...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOA ความร่วมมือผนึกกำลังขับเคลื่อนแผนแม่บทอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมแผนพัฒนา โครงการ ศาลายา สตาร์ทอัพ ทาวน์ (Salaya Startup Town) ให้เป็นเมืองแห่งสตาร์ทอัพเฮลท์เทคและเฮลท์แคร์ รองรับอนาคตและคมนาคม สานพลังขับเคลื่อนสู่เมดิคัลฮับ (Medical Hub) และไทยแลนด์ 4.0...

Smart Connectivity : The Opportunities and Challenges เชื่อมโยงนวัตกรรมทุกมิติ สร้างโอกาสธุรกิจไร้ขีดจำกัด

หลังจากที่องค์กรต่างๆเริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือ Transformation บ้างก็ได้มีการพัฒนาและปรับตัว ให้ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เช่น การใช้เทคโนโลยี การใช้นวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันบนโลกใบนี้ ไม่ได้หมายถึงการเชื่อมโยงด้าน Physical อย่างเดียว แต่เป็นการเชื่อมโยงแบบทุกมิติ ทั้งความสามารถของคน รูปแบบ/ช่องทางการติดต่อ การประยุกต์ใช้ระบบ AI และกระบวนการต่างๆ ด้านการบริหารจัดการ - ซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้ จะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ หรือ ความท้าทายต่างๆ เกิดขึ้นได้อีกบ้างสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เตรียมจัดงาน TMA Thailand...