Tag: Doi Kham

กรณีศึกษาปั้นแบรนด์ ‘ดอยคำ’ เน้น ‘คุณภาพ-ความจริงใจ’ ไม่ต้องทุ่มงบโฆษณามาก

เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อก เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เส้นแบ่งแดนระหว่างประเทศทลายลง กลายเป็นโลกไร้พรมแดน เกิดแบรนด์มากมาย ขณะเดียวกันไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และ Demanding สูงขึ้น ทำให้การสร้างแบรนด์ และการขายสินค้าในยุคนี้ มีทั้งโอกาส และความท้าทายโอกาสที่ว่านี้ คือ แบรนด์มีช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคได้หลากหลายสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันผู้บริโภคยุคนี้ กล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ต้องเผชิญกับความท้าทาย เพราะท่ามกลางทางเลือกมากมาย และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็ว ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคยุคนี้...

“ดอยคำ –โกลเด้น เพลซ” 2 มรดกความยั่งยืนจาก “พ่อหลวง” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

แนวพระราชดำริของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรทรงให้ความสำคัญกับการสร้าง “ความยั่งยืน” อย่างแท้จริง ครอบคลุมตั้งแต่ "ต้นน้ำ" นั่นคือ เกษตรกร ที่ได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตร นำไปต่อยอดและพัฒนาการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ ไปจนถึง "กลางน้ำ" คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในทางธุรกิจ และ "ปลายน้ำ" คือ การพัฒนาร้านค้าปลีกต้นแบบ สำหรับเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคได้มาหาซื้อสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย ในราคาเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาเช่นนี้...