Tag: CU

จุฬา เผย 5 กลยุทธ์ปรับกระบวนธุรกิจให้ ‘รอด-รุ่ง’ ในยุค Digitalization

นักการตลาดต้องก้าวนำผู้บริโภคเสมอ โดยเฉพาะในยุค Digitalization  ที่ผู้บริโภคกลายเป็นผู้บริโภคยุค 4.0  นักการตลาดก็ต้องเป็น 4.0 Plus หรือ 5.0 เพื่อยังคงความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ จากมุมมองของ ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวไว้ในเวทีวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจไทยยุค New Normal  พร้อมงานเสวนา “ฟันธงธุรกิจไทยครึ่งหลังปี 2560” โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ดร.วิเลิศ ...

แค่วิชาการไม่พอ MBA จุฬาฯ เพิ่มซอฟต์สกิลเสริมรากฐานหลักสูตรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

MBA จุฬาฯ รุกหน้าเต็มสปีดพัฒนาหลักสูตร ปูทางเพิ่มซอฟต์สกิล เพื่อความรอบด้านในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารสู่ภาคธุรกิจไทย หวังเสริมรากฐานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น หลังเดินสายรับรางวัลแห่งความเชื่อมั่น นับจาก AACSB เมื่อปีที่แล้ว และล่าสุดกับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ที่น่าเชื่อถือที่สุด ตลอด 10 ปี อย่างต่อเนื่องผศ. ดร.สิริอร เศรษฐมานิต ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า...
- Advertorial -