Tag: Cross Screen

วิจัยเผยพฤติกรรมหลายจอของคนเอเชีย ที่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 4 จอ!

สมัยนี้อุปกรณ์ไฮเทคที่เชื่อมโยงเราสู่โลกดิจิทัลต่างๆ มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเหมือนอีกหนึ่งอวัยวะที่บางคนขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวที่ล้วนแต่จำเป็นต้องสื่อสารไปซะหมด จนบางคนจำเป็นต้องใช้หลายๆ เครื่อง ในหน้าที่ที่ตางกันไป หรือที่เรียกว่า Cross Screen User ผลวิจัยจาก Appier บริษัทวิเคราะห์ AI ของไต้หวันบอกเราว่าจำนวนความต้องการในการใช้งานหน้าจอต่างๆ ของคนเอเชียเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปี จนปัจจุบันพบว่า 30% ของผู้ใช้งานทั้งเอเชีย หนึ่งคนจะมีการตอบสนองต่ออุปกรณ์ผ่านหน้าจอต่างๆ ถึง 4 จอหรือมากกว่า โดยเพิ่มจากปีก่อน...

ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้งานดีไวซ์ของคนเอเชีย พบต่อไปนี้ไม่ใช่ Mobile First แต่เป็น “Post Mobile”

Appier บริษัทในไต้หวันสร้าง AI ทำผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ของคนเอเชีย ซึ่งผลสำรวจที่ออกมาเป็นรายงาน พฤติกรรมการใช้งานแบบ Cross Screen ในช่วงครึ่งหลังของปี 2015  ผลสำรวจดังกล่าวทำให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคของ Mobile First อีกต่อไป แต่กำลังก้าวเข้าสู่ "Post Mobile" คืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ตามมาหลังจากมือถือยังคงมีบทบาทสำคัญกับการตลาดดิจิตอลของเอเชีย เราจึงควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดแบบ Cross Screen ให้มากขึ้นปัจจุบันการตลาดดิจิตอลในเอเชียส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ Smartphone...
- Advertorial -