Tag: Creative Tourism District

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแคมเปญ “CREATIVE TOURISM DISTRICT” สร้างแบรนด์ชุมชนใน 6 จังหวัด พัฒนาเส้นทาง “ยิ่งเที่ยวมาก ยิ่งเยอะประสบการณ์”...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนาโครงการย่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ “Creative tourism district: พัฒนาเขตชุมชนใน 6 จังหวัดได้แก่ จันทบุรี ตราด เชียงราย อ่างทอง สิงห์บุรี พังงา และ สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสินค้าการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดรวมถึงชุมชนมีการพัฒนาสินค้า สามารถเสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์สินค้า บริการและวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และนำไปสู่การส่งมอบคุณค่าของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย จนนำไปสู่การสร้างแบรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน ตั้งเป้าเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวสู่...

มนต์เสน่ห์แห่ง “น่าน” ต้นแบบแบรนด์ท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และมากด้วยประสบการณ์

แม้จะไม่ใช่จังหวัดหลักเบอร์ต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวจะนึกถึง แต่ด้วยมนต์เสน่ห์และความมีอัตลักษณ์อันเด่นชัดของ “น่าน” ไม่ว่าจะในเชิง Physical ที่สามารถจับต้องหรือมองเห็นได้ ผ่านศิลปะล้านนาจากวัดวาหรือสถาปัตยกรรมต่างๆ ธรรมชาติที่ยังอุดสมบูรณ์อยู่ หรือวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานมา ประกอบกับความเป็นเอกลักษณ์ของน้ำใจไมตรี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปของผู้คน ทำให้ “น่าน” ไม่ต่างจากเมืองในตำนานหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิต มีลมหายใจ มาจนถึงปัจจุบันต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และน่าไปสัมผัสของน่าน รวมไปถึงการมีองค์ประกอบในแต่ละมิติอย่างครบถ้วน ทั้งด้าน Physical, Emotional และ...