Tag: CBT Thailand

เปิดตัวแบรนด์ใหม่ CBT Thailand “ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีชุมชน” [PR]

คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมเปิดตัวแบรนด์ CBT Thailand (Internal Launch Event) และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีชุมชน" กับรูปแบบดอกบานไม่รู้โรย สื่อความหมายการรวมตัวของชุมชน ภาคี และนักท่องเที่ยว   ตอกย้ำสู่การเป็นตราการันตีที่น่าเชื่อถือคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ได้ดำเนินโครงการวางแผนการสื่อสารแบรนด์ CBT Thailand เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมองเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน และภูมิใจในตัวแบรนด์ที่ผู้แทนหน่วยงาน  ทุกภาคส่วนทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ...

อพท. เปิดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราดระยะ 5 ปี เป็นมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล กระจายนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนหนุนท่องเที่ยวเชิงประมง [PR]

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดตราด ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางซึ่งเป็นผลพวงจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี  และการเดินทางเชื่อมโยงของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางเชื่อมโยงทางฝั่งตะวันออก“ อพท.3 มีภารกิจดูแลพัฒนาพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง  เราจึงเห็นความสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนให้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ซึ่งแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับนี้ จะเน้นพัฒนาพื้นที่บนฝั่งตามฐานทรัพยากรและความโดดเด่นของชุมชนนั้นๆ เป็นหลัก เพราะที่ผ่านมา อพท.พัฒนาพื้นที่เกาะ เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก ไประดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะเกาะหมากที่ตั้งเป้าหมายเป็นโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น”สำหรับแผนพัฒนา 5 ปี อพท. จะเน้นการพัฒนา 3 ประเด็นประกอบด้วย 1. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT...

อพท. เล็งปั้นแบรนด์ “CBT Thailand” ปักหมุดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [PR]

อพท. ปักธงท่องเที่ยวโดยชุมชน เตรียมปั้นแบรนด์ “CBT Thailand” พร้อมเดินหน้าเป็นองค์กร “สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จากการใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTC และเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุม ชนอย่างยั่งยืน หรือ CBT Thailand เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ปีนี้ตั้งเป้า 40 ชุมชนทั่วประเทศ ดันรายได้เพิ่ม 20% ความสุขล้น 85%นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า เพื่อสร้างการรับรู้การทำงานของ อพท. ให้ขยายวงกว้างออกไปยังภาคีเครือข่ายและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน และเป็นการท่องเที่ยวที่กระจายรายได้ลงสู่ชุมชนผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว อพท. จึงได้กำหนดสร้างแบรนด์...