Tag: Buzzfeed

เมื่อ “ผู้ชาย” เล่นโฆษณาแทนตำแหน่งผู้หญิง จะเกิดอะไรขึ้น ?

  เว็บไซต์ Buzzfeed ปล่อยวีดีโอโฆษณาชื่อว่า  If Women's Roles In Ads Were Played By Men ถ้าหากนำผู้ชายมาเล่นแทนบทผู้หญิงในโฆษณาจะเป็นอย่างไร  โดยนำเอาโฆษณาดังๆ 3 เรื่อง  ทั้ง Doritos  Go Daddy และ Hardee's มาเปรียบเทียบกัน  ซ้ายเป็นโฆษณาดั้งเดิม...
- Advertorial -