Tag: ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

กรณีศึกษาปั้นแบรนด์ ‘ดอยคำ’ เน้น ‘คุณภาพ-ความจริงใจ’ ไม่ต้องทุ่มงบโฆษณามาก

เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อก เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เส้นแบ่งแดนระหว่างประเทศทลายลง กลายเป็นโลกไร้พรมแดน เกิดแบรนด์มากมาย ขณะเดียวกันไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และ Demanding สูงขึ้น ทำให้การสร้างแบรนด์ และการขายสินค้าในยุคนี้ มีทั้งโอกาส และความท้าทายโอกาสที่ว่านี้ คือ แบรนด์มีช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคได้หลากหลายสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันผู้บริโภคยุคนี้ กล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ต้องเผชิญกับความท้าทาย เพราะท่ามกลางทางเลือกมากมาย และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็ว ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคยุคนี้...
- Advertorial -