HomePR Newsไทยวิวัฒน์ ร่วมส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง มอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แก่มูลนิธิอุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธรฯ [PR]

ไทยวิวัฒน์ ร่วมส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง มอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แก่มูลนิธิอุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธรฯ [PR]

แชร์ :

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร ESG อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งส่งเสิรมการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล ล่าสุดร่วมส่งเสิรมการดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่มูลนิธิอุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธร ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ โดยมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ทุนประกันมูลค่ากว่า 150,000,000 บาท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด มหาชน ผู้นำนวัตกรรมด้านการประกันภัยและผู้พัฒนาประกันรถเปิดปิด มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร ESG อย่างเต็มรูปแบบด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลกิจการ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมส่งเสิรมการดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่มูลนิธิอุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ และได้มอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ที่ให้ความคุ้มครองมูลค่า 150,000,000 บาท ซึ่งมอบโดยนายกิตติศักดิ์ ทองฟุก รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งหวังและส่งเสริมเพื่อให้มูลนิธิได้ดำเนินการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงเด็ก เยาวชน นักวิชาการชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริต่อไป


แชร์ :

You may also like