HomeBrand Move !!หุ้นเพิ่มทุน MAKRO เปิดซื้อขาย 24 ธันวาคมนี้

หุ้นเพิ่มทุน MAKRO เปิดซื้อขาย 24 ธันวาคมนี้

แชร์ :


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมเปิดซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน MAKRO ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

บมจ.สยามแม็คโคร รายงานผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering :PO) ที่ราคาจองซื้อ 43.50 บาทต่อหุ้น สรุปการจัดสรรดังนี้

– จำนวนหุ้นจัดสรรทั้งหมด 910 ล้านหุ้น
– จำนวนหุ้นที่ขายได้ 770 ล้านหุ้น
– จำนวนหุ้นคงเหลือ 140 ล้านหุ้น
– จำนวนเงินที่ได้รับรวม 33,495 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเสนอขายหุ้น 537 ล้านบาท สรุปได้รับเงินสุทธิ 32,957 ล้านบาท

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปของ MAKRO ในครั้งนี้ ด้วยวิธี Small Lot First รอบแรกจัดสรรขั้นต่ำ 500 หุ้น รอบต่อไปเพิ่มขึ้นทีละ 100 หุ้นจนกว่าหุ้นจะหมด พบว่าผู้จองซื้อได้สิทธิครบตามจำนวนหุ้นที่จองไว้ และยังมีจำนวนหุ้นเหลือขายอีก 140 ล้านหุ้น

หุ้น MAKRO กำหนดราคา PO สำหรับนักลงทุนทุกกลุ่มจองซื้อที่ 43.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกับ Swap Price (ราคาแลกเปลี่ยน) ช่วงที่ บมจ.สยามแม็คโคร ออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสส์จากบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

ราคาหุ้นเพิ่มทุน MAKRO ที่ 43.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 43.86 เท่า และอัตราส่วน Enterprise Value to EBITDA (EV/EBITDA) ประมาณ 17.99 เท่า

MAKRO วางแผนจะนำเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศและใช้ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

วันนี้ (23 ธันวาคม) หุ้น MAKRO เดิมเปิดตลาดที่ราคา 44 บาท


แชร์ :

You may also like